بایگانی برچسب: s

اهمیت برنامه‌‌ریزی

دانش آموزان یا دانشجویان ویا هر شخص دیگری برای رسیدن به هدف خود باید برنامه ریزی متناسبی با واقیت کرد

قبل از برنامه ریزی باید شناخت درستی از خودمان داشته باشیم  مثلا توان انجام چه کار هایی را دارم یا چه افرادی را سراغ دارم که بتواند کمکم کند یا چقدر وقت آزاد دارم و یا چه موقع از روز بهتر می توانم این کار را انجام بدهم ویا استعدادم در چه کاری است ویا توان مالی ام چقدر است ویا ….

ما در زندگی اگر برنامه ریزی صحیحی داشته باشیم هیچ موقع برای کا رهایمان وقت کم نمیاریم