بایگانی دسته: کنکور وهدایت تحصیلی

منابع آزمون دکتری مهندسی برق قدرت

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ ماشين‌هاي الكتريكي 2
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(الكترونيك قدرت 1 ـ ديناميك سيستم‌هاي قدرت)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق قدرت:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
ماشين‌هاي الكتريكي 2:
1- کتاب مدرسان شریف
2- ماشین الکتریکی بيم باهارا، ترجمه دكتر مير سليم
3- ماشين الكتريكي ( تحلیل- بهره برداری- کنترل ) دکتر سن، ترجمه دكتر عابدي و مهندس نبوی
4- ماشین های الکتریکی، سلمون، ترجمه دکتر لسانی
5- ماشین الکتریکی با کاربردهایی از الکترونیک قدرت، دکتر ال هاواری ترجمه دکتر عبادی
6- مبانی ماشین الکتریکی، چاپمن، ترجمه دکتر جواد فیض

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
الكترونيك قدرت 1:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ مدارها، عناصر و کاربردها، محمد رشید ((Mohammad Rashid.
3ـ مبدل‌های DC/DC  با مدولاسیون پهنای باند، کازمیرچوک (Kazimierczuk).
4ـ تکنولوژی‌های پیشرفته تبدیل، فانگ لو (Fang Luo).

ديناميك سيستم‌هاي قدرت:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ پايداري و كنترل سيستم‌هاي قدرت، دکتر حسين سيفي و دکتر علي خاكي صديق (انتشارات دانشگاه تربيت مدرس)
3ـ بررسي سيستم‌هاي قدرت، جلد دوم، دکتر حيدرعلي شايانفر، دکتر شهرام جديد و دکتر احد كاظمي (انتشارات دانشگاه علم و صنعت ايران)‌
4ـ ديناميك و كنترل سيستم‌هاي قدرت، دکتر مهدي كراري (انتشارات دانشگاه صنعتي اميركبير)
5- Kundur, P. Power system stability and control, MC. Graw-Hill, New York, 1994.

6- B.C. Kuo, Automatic control Systems, 7th Edition, chapter 10.
7- IEEE Committee report, dynamic models for steam and hydro turbines in power system studies, IEEE Transaction on power apparatus and systems, vol. PAS-92, pp. 1904-1915, Nov/Dec 1973.
8- Robin Padmore, Identification of coherent generators for dynamic Equivalents, IEEE transaction on power apparatus and systems, Vol PAS-97, no.4, July/Aug 1978, pp 1344-1353.
9- G. J. Berg, A. Ghafurian, Representation of coherency-based equivalents in transient stability studies, Electric power system research, vol. 6 (1983), pp. 235-241.
10- A. J. Germand, R. Padmore, Dynamic aggregation of generating unit modes, IEEE Transaction on power apparatus and systems vol. PAS-97, No. 4, July/Aug 1978, pp. 1060-1069.
11- Peter W. Sauer and M.A. Pai, Power System Dynamic and Stability, Chapter 9.
12- D. C. Lee, R. E. Beaulieu and G. J. Rogers, Effect of governor characteristics on turbo-generator shaft torsionals, IEEE Transaction,. Vol. PAS 104, No. 6, PP. 1255-1261, June 1985.
13- Carson W. Taylor, Power System Voltage Stability, MC. Graw-Hill, 1994.
14- V. Ajjarapu and C. Christy, The Continuation Power Flow: A Tool for Steady-State Voltage Stability Analysis, IEEE PICA conference proceedings, pp. 304-311, May 1991.

 

منبع : مدرسان شریف

منابع آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک

مواد امتحاني:
1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ الكترونيك 2
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:

(مدارهاي مجتمع خطي ـ تئوري و تكنولوژي ساخت)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق الکترونیک:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
الكترونيك 2:
1ـ کتاب مدرسان شریف
2ـ تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیک، مهندس تقی شفیعی (جلد 1و2)
3ـ مبانی الکترونیک، دکتر میر عشقی، (جلد 1)
4ـ مدارهای میکروالکترونیک، عادل صدرا، کنت اسمیت، ترجمه حمید ملکان و هاله اسدی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مدارهاي مجتمع خطي:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2ـ تحليل و طراحي مدارهاي مجتمع آنالوگ پل گري، رابرت ماير، پل هورست و استفان لوييس ترجمه ممحمود دياني
3- R.D. Middlebrook. Differential Amplifiers. Wiley, New York, 1963
4- L.J. ciacoletto. Diffrential Amplifiers wiley, New York, 1970

تئوري و تكنولوژي ساخت:
1ـ جزوه تئوري و تكنولوژي ساخت دانشگاه شريف، دكتر حائز
2ـ جزوه‌ي تئوري و تكنولوژي ساخت دانشگاه تهران، دكتر فتحي پور
3- Fundu mentals of Semiconductor Processing Technology , by Badih El- Kareh
4ـ فيزيك الكترونيك و تكنولوژي نيمه هادي‌هاف، دكتر اكبر اديبي

 

منبع : مدرسان شریف

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ سيستم‌هاي كنترل خطي
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(سيستم‌هاي كنترل چند متغيره ـ كنترل مدرن)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
سيستم‌هاي كنترل خطي:
1- کتاب مدرسان شریف
2- کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دكتر جبه‌دار و دكتر خاكي صديق
3 سیستم های کنترل خطی دكتر خاکی صدیق
4- مهندسی کنترل، بنجامین کو، ترجمه دكتر علی کافی (انتشارات دانشگاه صنعتی شریف)‌

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
سيستم‌هاي كنترل چند متغيره:
1- جزوه مدرسان شریف
2ـ تحليل  و طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره، دكتر علي خاكي صديق
3- Multivariable Feedback Control, S. Skogestad, I. Postlethwaite, Wiley,2005.
4- Linear Robust Control, M. Green, D J N Limebeer, Prentice-Hall, 1995.
5- Multivariable Control System Design Techniques, G. F. Bryant, L. F.Yeung, Wiley 1996.
6- Linear Control System Analysis and Design, J J Dazzo, C H Houpis,McGraw-Hill, 1988.
7- Multivariable System Theory and Design, R V Patel, N Munro,Pergammon Press, 1982.
8- Multivariable Feedback Design, J M Maciejowski, Wesley,1989.
9- Quantitative Feedback Theory, C H Houpis, S J Rausmussen, Marcel Dekkker, 1999.
10- Control Configuration Selection in Multivariable Plants, A. Khaki-Sedigh,B. Moaveni, Springer, To be published 2009.

كنترل مدرن:
1- جزوه مدرسان شریف
2 ـ  «اصول کنترل مدرن»، دكتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تهران )
3 ـ «مقدمه ای بر کنترل مدرن»، دكتر حمید رضا تقی راد
4 ـ «جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس
5- Modern Control Engineering, Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.
6- Advanced Liner Algebra, Stevonromen, Springer, 1992.
7- Robust Nonlinear Control Design, R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.
8- Controllability and State – Feedback, J.M.Maciejowski, Module 3F2:

Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.
9-Balanced Realization, Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.
10- Control system theory and Design, Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

11- Lectures on Dynamic system and Control, Mohammad Dahleh, George  Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware

 

12- Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view, B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.
13ـ «کنترل پیشرفته 1»، علی غفاری، جزوه درسی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
14 ـ «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
15ـ «جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
16 ـ «تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی راد، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
17 ـ‌ «تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل»، ساسان سيف‌الله پور (انتشارات علميران)

 

منبع: مدرسان شریف

نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی

نحوه گرفتن پذیرش از دانشگاه های خارجی (Apply for University)

امروزه به عنوان یکی از درگیری های ذهنی بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیلان در رشته های تحصیلی و در مقاطع مختلف شده است. بسیاری از دانشگاه های جهان به ویژه در مقاطع ارشد و دکترا، شرایط خوبی از لحاظ محتوای درسی و امکانات برای ادامه تحصیل ایجاد کرده اند که باعث شده بسیاری از افراد چه دانشجو چه فارغ التحصیل به دنبال ادامه تحصیل در مقاطع بالاتری باشند. در این مطلب سعی شده یک راهنمای کلی جهت آشنایی با  راه و روش اپلای کردن برای دانشگاه های خارجی ارائه شود.

:
مدارک مورد نیاز برای اقدام به (Statement of Purpose)گرفتن پذیرش از دانشگاه:

1- مدرک بین المللی زبان انگلیسی : TOFEL  یا IELTS

2- آزمون GRE General : برای دانشگاه های امریکا و برخی از دانشگاه های کانادا و سایر کشورها

3- آزمون GRE Subject : برای برخی رشته ها مثل فیزیک، زیست و

4- آزمون GMAT : برای رشته مدیریت

5- مدارک تحصیلی (دانشنامه) : کارشناسی برای اپلای ارشد یا دکترای پیوسته و ارشد برای دکترا

6- رزومه

7- مقالات علمی و کتاب (برای داشتن امتیاز بیشتر)

8- ریزنمرات تحصیلی (Official Tronscript) :اگر دانشجوی سال آخر باشد ریزنمرات رسمی تا آخرین نمره ترم جاری

9- توصیه نامه اساتید (Letter of Recommendation)

10- انگیزه نامه

:
زمان مناسب درخواست پذیرش

معمولا دانشگاه ها در یکسال، دو نوبت پذیرش دارند ؛ پاییز fall  بهار spring که بسته به کشور و دانشگاهdeadline  های مختلفی دارند. تفاوت اصلی این دو در مقدار احتمال بیشتر دریافت کمک هزینه (TA/RA) می باشد.

یک نکته مهم: اگر نیاز به ارائه آزمون GRE General باشد، از آنجای که نتایج این آزمون بلافاصله پس از برگزاری اعلام نمی شود و معمولا پس از چند هفته می توان به دانشگاه مورد نظر ارسال شود، لذا توصیه می شود که پیش از آبان ماه سال جاری میلادی گذرانده شود. اگرچه Deadline های دانشگاه ها متفاوت می باشد ولی اکثریت دانشگاه های کانادا و امریکا، 6-9 ماه قبل از شروع ترم، مدارک مورد نظر را درخواست دارند. به عنوان مثال ، دانشگاه های امریکا برای شروع تحصیل در پاییز سال آینده میلادی، مدارک را در دسامبر سال جاری یا ژانویه سال آینده درخواست می کنند.

توجه : اگر در زمان ارسال مدارک دانشجو هستید دانشگاه این امکان را می دهد که در زمان شروع تحصیل یا پس از شروع، مدرک گواهی پایان دوره تحصیلی از مقطع قبلی را به واحد ثبت نام دانشگاه ارائه دهید و در نتیجه در زمان ارسال مدارک نیاز به فارغ التحصیلی نیست.
مراحل گرفتن پذیرش
1- انتخاب کشور، شهر و دانشگاه

2- تماس با اساتید

3- ترجمه مدارک تحصیلی و سایر مدارک

4- پرکردن تقاضانامه دانشگاه (Application form)

5- پرداخت هزینه دانشگاه  (Application fee)

6- ارسال مدارک به دانشگاه

:

انتخاب کشور، شهر و دانشگاه

در انتخاب دانشگاه باید به نکات زیر دقت لازم مبذول داشت:

1- اعتبار دانشگاه

2- هزینه دانشگاه

3- امکان گرفتن کمک مالی

4- کشور تحصیل

5- شهر تحصیل

6- هزینه تحصیل

7- فضای اجتماعی

8- آینده کاری

9- امکان اقامت

بعضی سایت های اطلاع رسانی مانند www.topuniversity.com اعتبار و رتبه هر دانشگاه را اعلام می کنند. باید دقت کرد که رتبه علمی جهانی دانشگاه در مقایسه با شهر محل تحصیل از اهمیت کمتری برخوردار است و مثلا کشور فنلاند در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد تحصیلات رایگان دارد که می تواند مدنظر باشد.

گرفتن کمک مالی از دانشگاه به شکل بورس یا انجام کار (آموزش یا پژوهش) موجب خنثی شدن هزینه دانشگاه می شود که البته این امکان در همه دانشگاه ها وجود ندارد. مثلا در کشور سوئد، تحصیل در مقطع دکتری شغل محسوب شده و حقوق خوبی دارد و نیز در امریکا امکان دریافت کمک مالی بالاست اکا مبلغ زیادی نیست.

نکته قابل توجه در بخش تماس با اساتید آنست که پذیرش از دانشگاه های با فاند، اکثرا از طریق اساتید دانشگاهی ایران که با اساتید خارج در ارتباط هستند، حاصل شده و احتمال گرفتن فاند تنها با ایمیل کمتر است.

:

دریافت مدرک تحصیلی از دانشگاه :

برای ادامه تحصیل در مقطع ارشد و دکتری نیاز به ارائه دانشنامه رسمی فارغ التحصیلی بوده که با توجه به شرایط دانشگاهی، زمان دریافت آن پس از فارغ التحصیلی متفاوت است. اگر در زمان اپلای هنوز دانشجو هستید می توان با ریزنمرات تحصیلی رسمی که قابل ترجمه می باشد، اقدام به اپلای کرد و هنگام ثبت نام مدرک دانشنامه ارائه داد. آقایان در صورتی که گواهی اشتغال به تحصیل که در آن شماره نامه معافیت ذکر شده باشد را داشته باشند می توانند دانشنامه و ریزنمرات رسمی را تحویل بگیرند. مراحل دریافت ریزنمرات و دانشنامه بسته به نوع دانشگاه و مدرک متفاوت است.

:

دانشنامه

در زمان فارغ التحصیلی به طور کلی دو نوع مدرک ارائه می شود: 1) گواهی موقت و 2) دانشنامه اصلی

شرایط دریافت دانشنامه :

1- گذراندن همه دروس مربوط به سیلابس ارائه شده در رشته مورد نظر

2- مشخص بودن نظام وظیفه (آقایان)

3- انجام تعهد خدمت در ازای آموزش رایگان :

الف) کارکردن در ارگان های مختلف به اندازه سال تعهد که بسته به منطقه آموزشی دوران دبیرستان ، مقدار آن متفاوت است (برای منطقه یک برابر سنوات تحصیلی و برای منطقه دو و سه دو برابر سنوات)

ب) پرداخت هزینه تحصیل رایگان فارغ التحصیلان دانشگاه های سراسری

4- تسویه حساب وام ها و بدهی ها

ریزنمرات دانشگاهی

مراحل دریافت ریزنمرات در دانشگاه های مختلف، متفاوت است. مثلا دانشگاه های شریف، تهران، امیرکبیر و ریزنمرات ترجمه شده را در پاکت مهر و موم به دانشگاه مربوطه فرستاده و یا به خود متقاضی تحویل می دهند ولی بعضی از دانشگاه ها تا قبل از تسویه حساب مالی این کار را نمی کنند.

در مورد دانشگاه آزاد، تسویه حساب مالی نیاز نیست ولی ریزنمرات باید به تایید سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برسد. (پیوست بخشنامه وزارت علوم)

نکته مهم : ریزنمرات دانشجویانی که به تازگی فارغ التحصیل شده باشند توسط دادگستری و وزارت امور خارجه تایید نخواهد شده مگر اینکه دانشنامه خود را دریافت کرده باشند. در نظر داشته باشید که حداقل سه ماه برای آماده شدن دانشنامه زمان لازم است که در این سه ماه نمیتوان ریزنمرات را برای درخواست پذیرش ارسال کرد. اما در صورتی که هنوز دانشجو هستید، می توانید ریزنمرات خود را از دانشگاه تحویل بگیرید. در نتیجه اگر احتمال دارد که زمان درخواست پذیرش در این سه ماه باشد، توصیه می شود که درخواست فارغ التحصیلی ندهید.

:

تعهد آموزش رایگان و آزادسازی مدرک:

دانشجویانی که از آموزش رایگان استفاده کرده اند بنا بر تعهدی که در روز ثبت نام به دانشگاه داده اند، باید به میزان متناسب با زمان آموزش در کشور کار کنند. برای دانشجویان منطقه یک، شش ماه کار به ازای هر ترم و برای دانشجویان منطقه دو ، یک سال به ازای هر ترم که بدون انجام آن آزادسازی مدرک امکان ندارد.

سه راه انجام تعهد:

1- راه اصلی : انجام کار به میزان متناسب با زمان بهره مندی از آموزش رایگان

2- خرید مدرک : پرداخت هزینه آموزش رایگان

3- دادن درخواست کاریابی : در صورتی که پس از گذشت شش ماه از ارائه درخواست، کار پیدا نشود، تعهد لغو می شود.

:

شرایط انجام کار :

شرط تایید کار در ایران آن است که همزمان با دوره دانشجویی نباشد، به عبارتی اگر در دوره کارشناسی ارشد مشغول به کار باشید نمیتوان برای آزاد کردن مدرک کارشناسی از آن استفاده کرد.

لازم به ذکر است که دوره سربازی جز سابقه کار حساب می شود. نکته دیگر اینکه برای محاسبه سنوات نیازی به ارائه سابقه بیمه نبوده و سابقه کار می تواند در بخش دولتی یا خصوصی باشد. البته بعضی دانشگاه ها مدارک دیگری هم درخواست دارند.

پرداخت هزینه : بر اساس سال ورود و تعداد ترم ها، مبلغ مورد نظر را منطبق بر جداول زیر تعیین کرده که باید پرداخت شود و پس از تحویل رسید پرداختی به دانشگاه، دانشنامه طی 20-30 روز آماده می شود. میزان سابقه کار قابل قبول با شرایطی که ذکر شد از میزان تعهد تحصیل می کاهد.

دانشجویان منطقه دو تنها مبلغ دوره کارشناسی خود را دو برابر پرداخت می کنند. هزینه هر ترم تحصیل بسته به سال ورود به دانشگاه داشته و تا پایان تحصیل ثابت است (جدول)

درخواست کاریابی: دادن درخواست کاریابی باید در زمان مشخصی پس از فارغ التحصیلی باشد (یک سال پس از فارغ التحصیلی). برای این کار، باید به کاریابی مورد تایید وزارت کار مراجعه کرد و تقاضای کار کنید. بعد از شش ماه و عدم یافتن کار، امه ای مبتنی بر عدم کاریابی در این مدت گرفته و به وزارت کار استان خود مراجعه نمایید. وزارت کار نیز نامه ای به دانشگاه محل تحصیل مبنی بر آزادکردن مدارک بدون دریافت هزینه تحصیل خواهد داد.

:

انواع بورس و کمک های مالی

انواع بورسیه و کمک هزینه های تحصیلی به دو گروه اصلی تقسیم می‌شود:

1- در ازای فعالیت دانشجو به عنوان کار تحقیقی یا تدریس پرداخت می‌شود

2- بدون نیاز به فعالیت این چنینی تحت عنوان جایزه ( Awards ) و عموما به دانشجویان ممتاز پرداخت می‌شود

گروه سومی نیز وجود دارد که در شرایط خاصی ، موضوع خاصی به افراد خاصی اعطا می شوند. زمان و نحوه اعلام دریافت کمک مالی نیز اهمیت زیادی دارد. مثلا اگر پذیرش همراه کمک مالی باشد در نامه قبولی پذیرش نیز ذکر شود، دیگر نیازی به اعلام صورت وضعیت بانکی به سفارتخانه نباشد و یا میزان آن خیلی کم شود. میزان کمک مالی در کشورهای مختلف (با توجه به هزینه‌ها) و دانشگاه‌های مختلف، متفاوت است اما اکثرا برای زندگی دانشجویی کافی است. بسیاری از دانشگاه‌های آمریکا اجازه داده درخواست پذیرش مستقیم از کارشناسی برای دکترا را می دهند. در صورتی که دانشگاه این اجازه را می‌دهد هرگز برای کارشناسی‌ارشد اقدام نکنید.

احتمال گرفتن کمک هزینه برای مقطع کارشناسی ارشد کمتر است و حتی پذیرش در مقطع ارشد سخت تر است. بنابراین در صورت امکان حتما برای دکترا اقدام کنید. چنانچه بعد از شروع تحصیل‌ به این نتیجه رسیدید که علاقمند به ادامه‌ تحصیل برای دکترا نیستید، تقریبا در تمام دانشگاه‌ ها می‌توانید درخواست مدرک کارشناسی ارشد نمایید و فارغ ‌التحصیل شوید. حتی بسیاری از دانشگاه‌ها به شما اجازه می‌دهند که مدرک کارشناسی‌ ارشد را در حین دکترا دریافت کنید و هم‌چنان به تحصیل خود ادامه دهید.

:

آزمون های لازم برای گرفتن پذیرش

1- آزمون های زبان انگلیسی ( English Language Tests ) :

آزمون جی آر ای عمومی ( GRE General )
آزمون جی آر ای موضوعی ( GRE Subject )
آزمون جیمت ( GMAT )
آزمون تافل ( TOEFL )
آزمون آیلتس ( IELTS )
آزمون تی اس ای ( TSE )
آزمون ام کَت ( MCAT )
آزمون اس ای تی ( SAT )
آزمون ام سی اچ ای ( MCHE-MSRT )
آزمون ال ست ( LSAT )

2- آزمون های زبان فرانسه ( French Language Tests ) :

آزمون دلف ( DELF / DALF )
آزمون تی سی اف ( TCF / TCFQ )
آزمون تی ای اف ( TEF / TEFAQ )
آزمون تی اف آی ( TFI )

3- آزمون های زبان آلمانی ( German Language Tests ) :

آزمون های سطح آ ( Level A )
آزمون های سطح بی ( Level B )
آزمون های سطح سی ( Level C )

4- آزمون های زبان ترکی استانبولی ( Turkish Language Tests ) :

آزمون تومر ( TOMMER )
آزمون الس ( ALES )

5- آزمون های علوم پزشکی ( Medical Science Tests ) :

آزمون یو اس ام ال ای ( USMLE )
آزمون ام سی سی ای ای ( MCCEE , MCCQE )
آزمون ام سی کیو ( MCQ )
آزمون پی لب ( PLAB )

:

منابع :

www.applyabroad.org

www.phdtest.ir

www.academiacafe.com

منابع آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات سیستم

نام رشته امتحانی:

مجموعه مهندسي برق (3) ـ مخابرات (سيستم) (کد 2303)

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ تحليل سيستم‌ها
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(مخابرات پيشرفته ـ فرآيندهاي تصادفي)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مجموعه مهندسی برق مخابرات سیستم:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
تحليل سيستم‌ها:
1- کتاب مدرسان شریف
2- سری شومز (DSP)
3- سیگنال‌ها و سیستم‌ها، تألیف اپنهام، ایلن ویلنگی، ترجمه مهندس مجید ملکان و مهندس محمود دیانی

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
مخابرات پيشرفته:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2- Digital communication, proakis
3- Digital communication, galler
4- Introduction to Digital communication, Haykin

فرآيندهاي تصادفي:
1ـ جزوه مدرسان شريف
2- Probability and stochastic processors, papoulis
3- Probability and stochastic processors, yates

توصیه های تغذیه ای برای داوطلبان کنکور

سلام دوستان

کارشناسان سلامت بر این عقیده‌اند که نخوردن صبحانه در روز‌های آماده‌سازی برای کنکور سطح یادگیری را کاهش می‌دهد اما علاوه بر این موضوع، نخوردن صبحانه، به خصوص در روز آزمون باعث ضعف در سیستم ایمنی بدن می‌شود و به اصطلاح، داوطلب در روز کنکور دل‌ضعفه می‌گیرد که آثاری همچون سرگیجه و کاهش فشار خون در این موقعیت حساس را به دنبال خواهد داشت.

برای مقابله با این اثرات، داوطلب نیازمند برنامه‌ریزی صحیح غذایی است تا به وسیله آن بتواند روش تغذیه نامناسب را تغییر و کیفیت یادگیری و نحوه بهینه آزمون دهی را افزایش دهد.

صبحانه داوطلب باید به صورت کامل شامل شیرینی، میوه یا آب‌میوه تازه، شیر، پنیر، مغزها مانند گردو و بادام، تخم مرغ و حبوباتی مانند عدسی، همراه با کمی چای که حاوی کافئین است باشد تا تاثیرش بر حافظه مشخص شود.

کارشناسان بر این باورند که داوطلبان بخصوص در هفته پایانی کنکور برای اجرای یک برنامه دقیق و صحیح غذایی مطالعه در شب را کمتر کنند یا اگر مجبور به انجام این کار هستند باید نکاتی را در نظر بگیرند. معمولا به افراد عادی توصیه می‌شود نیمه‌شب از هیچ ماده‌غذایی‌ استفاده نکنند زیرا چاق می‌شوند اما در داوطلبان کنکور بحث چاقی مطرح نیست و مهم، قدرت یادگیری است. بنابراین به آنها توصیه می‌شود هنگام مطالعه و تقریبا در نیمه‌های شب از یک میان‌وعده سبک استفاده کنند زیرا در غیر این صورت دچار کاهش قندخون می‌شوند و تمرکزشان کم می‌شود.

بهترین میان‌وعده برای نیمه‌شب، یک میان‌وعده سنتی مانند نان و پنیر و گردو، نان و پنیر و سبزی، نان و پنیر و خیار و گوجه یا یک ساندویچ کوچک تخم‌مرغ است.

نکته مهم دیگر اینکه استرس سبب دفع ویتامین C از بدن می‌شود و بنابراین تاکید می‌شود در وعده‌های غذایی خود از میوه‌ها و سبزی‌های فراوان استفاده کنند.

همچنین کارشناسان می‌گویند داوطلبان در شب‌های آخر برای بیدارماندن بیشتر از قهوه و چای غلیظ استفاده نکنند. شاید استفاده از قهوه در کوتاه‌مدت تاثیر داشته باشد و فرد را هوشیار نگه دارد اما حتما در شب‌های بعد، باعث اختلال در یادگیری می‌شود.

داوطلبان کنکور باید از مصرف غذاهای حجیم و سنگین پرهیز کنند، غذاهای سرخ کرده و پر چرب باعث پر شدن معده و احساس سنگینی در معده شده و متعاقب آن ممکن است اختلال در خواب برای فرد ایجاد کند.

مصرف کربوهیدرات‌های پیچیده مانند نان ،برنج، سیب زمینی و حبوبات در این دوران لازم است زیرا قند کربوهیدرات‌های پیچیده به تدریج وارد خون می‌شود، در نتیجه اگر فرد دچار افت قند خون شود از این طریق جبران می‌شود.

مصرف روزانه یک لیوان شیر برای ایجاد آرامش در طول دوران آمادگی برای امتحان موثر است، سیر و خرما نیز بسیار توصیه می‌شود.

لبنیات به ویژه ماست که حاوی کلسیم است در سیناپس‌های عصبی و برای انتقال پیام‌های عصبی به عضلات نقش مهمی دارد که البته این خاصیت در ماست به دلیل وجود اسید لاتیک بیشتر است، به همین دلیل هم مصرف آن شب‌ها و قبل از خواب توصیه می‌شود.

توصیه متخصصان تغذیه است که مصرف ماهی که حاوی اسیدهای چرب امگا 3 است می‌تواند در افزایش قدرت یادگیری فرد موثر باشد.

کارشناسان عقیده دارند که داوطلبان کنکور به خصوص در روزهای پایانی مانده به کنکور باید مانند برنامه‌ریزی درسی برای تغذیه خود نیز برنامه‌ریزی کنند.

تقویت روحیه کنکوری

کم آوردن در مسیر کنکور بارها و بارها برای داوطلبان کنکور پیش می آید و دایما کند و کندتر در مسیر کنکور حرکت می کنند؛بارها و بارها روحیه ی خود را از دست می دهند و حتی گاهی اطرافیان روحیه ی آن ها را به هم می ریزند.یکی از بزرگترین موانعی که کنکوری ها همواره از آن لطمه می خورند،از دست دادن روحیه  و انگیزه می باشد اما چند موضوع را برای تقویت این روحیه در اختیار شما قرار می دهم.

 

1.به دیگران هیچ ربطی ندارد ؛ که شما برای زندگی خودتان چه برنامه ای دارید:

تا چه زمانی قرار است که دیگران برای شما تعیین تکلیف کنند و خواسته های خود را، به شما تحمیل کنند؟ احترام سر جای خودش، اما یکی از مفاهیم انسانیت در کلمه ی اختیار خلاصه می شود.شما باید توانایی تصمیم برای زندگی خود را، داشته باشید و به هیچ کس ربطی ندارد که شما قرار است چگونه زندگی کنید.خودتان را محکم بگیرید و در مقابل کسانی که می خواهند به شما بگویند که از  شما دلسوزترند، به شدت ایستادگی کنید.یادتان باشد امروز برای درس؛ و فردا برای نام کودکتان نیز جای شما فکرمی کنند.اولین کاری که می کنید؛ باید یاد بگیرید که با دیگران مشورت کنید ولی اگر قرار است کسی جای شما فکر کند خیلی محترمانه باید به او بگویید: به شما چه؟ بنابراین از همین حالا به دنبال راهی باشید که محترمانه به کسانی که ،جای شما فکر می کنند؛بگویید به شما ربطی ندارد.یادتان باشد با ادبیات محترمانه و نامحسوس باید با اطرافیان برخورد کنیم زیرا ما با شخصیت و با اخلاق هستیم.
اگر خجالت می کشید و یا نمی توانید با احترام از دیگران بخواهید که جای شما تصمیم نگیرند،بهتر است که دیگران برایتان تصیمیم بگیرند زیرا هنوز بزرگ نشده اید.

 

2.تکلیفتان را با خودتان مشخص کنید:

بالاخره شما می خواهید با زندگی خود چه کنید؟ کدام دانشگاه؟ چه رشته ایی؟ اصلا قرار است دانشگاه بروید یا نه؟
بعضی ها منتظر باد نشسته اند تا تکانشان دهد.بلند شوید یک بار برای خودتان، یک تصمیم بگیرید و هدف خود را تعیین کنید.هرج و مرج،دیگر بس است.همین حالا،به خودتان امر کنید که ،برخیزید.چقدر، فردا فردا کنیم؟ چقدر باید ببینیم که ،همه به خواسته هایشان می رسند و ما هنوز هم خود را گول می زنیم.

 

3.برای هدفتان بمیرید:

همیشه این سوال مطرح است که چگونه به هدفمان برسیم؟یک درس از تاریخ گرفته ام و آن این است که هرکسی که برای هدفش حاضر است جان بدهد؛ حتما به آن میرسد و هرکس که فقط دلش می خواهد که به هدفش برسد فقط حسرت می کشد.همین امروز یاد بگیرید که عاشق و دیوانه ی خود باشید،عاشق هدف خود بشوید،از فراق هدفتان بسوزید و برای آن جان بدهید،بی تاب هدفتان باشید،بی قراری کنید،هدف خود را معشوق خود قرار دهید.بطوریکه وقتی به آن فکر می کنید دهانتان آب بیفتد و بی قرارترین عاشق کره ی خاکی شوید.من برای تمام هدف هایم می میرم.حاضرم یک لحظه زنده باشم اما به هدفم برسم.
البته یادتان باشد،راه درست رسیدن به اهداف را نیز باید پیدا کنید.هر راهی شما را به هدفتان نمی رساند.باید ابزار و مسیر رسیدن به هدفتان را به درستی تعیین کنید.

 

4.همیشه به ده سال بعد توجه کنید:

فعالیت امروز شما، ده سال بعد تتان را می سازد. اگر این موضوع را مد نظر خود قرار دهید، حتما پیشرفت می کنید.در غیر این صورت همیشه تنبلی گریبان شما را می گیرید.
تجسم کنید که ده سال بعد، بخاطر تنبلی امروزتان، به آنچه که باید برسید؛ نمی رسید آیا خود را می بخشید؟

 

5.به این قانون فقط فکر کنید:

یا با تلاش رو به سوی موفقیت برو یا در انتظار مرگ بشین.

 

6.شخصیت موفقیت را در خود باید بسازید:

این امر تا حدود زیادی به مشاور شما بستگی دارد.اگر مشاور شما خود، شخصیت بزرگ و بسیار حرفه ایی را داشته باشد،قطعا شما نیز مانند او فکر خواهید کرد.سعی کنید در خود، شخصیت پیروزمندانه ایی را بر اساس واقعیات شکل دهید و روی خودتان خیلی کار کنید.

رضا جدیدی

روش تست زنی صحیح

در این فایل در مورد تست زنی ، روش های تست زنی حرفه ای، تست زدن در منزل ، مدیریت زمان در تست زنی و خیلییی چیزهای دیگه که شما باید در مورد تست زنی بدونین صحبت می کنیم.

تست کنکور
تست کنکور

قدم اول، فواید حل تست کنکور ؟!

قبل از تست زدن باید هدف خود را زا تست زدن معلوم کنیم . می توانیم از حل تست برای موارد زیر استفاده کنیم ؛

 • یادگیری دقیق تر یک موضوع درسی:

در این حالت تست ها را به منظور یادگیری پاسخ می دهیم و سرعت عمل مطرح نیست.

 • تکرار و مرور یک موضوع درسی:

اگر هدف ما از حل تست مرور دروس باشد.

 • اندازه گیری و ارزشیابی مقدار یاد گیری مطالب و اشکال گیری از آن ها :

در این حالت تست ها را به صورت یک آزمون در نظر می گیریم به سرعت عمل وروش پاسخگویی توجه می کنیم.

 • آشنا شدن با فضای کنکورهای سراسری :

در این موردتنها به منظورآشنا شدن با فضای کنکور ، تعدادی از تست های کنکور های سراسری و آزاد را بررسی می کنیم تا بتوانیم با جهت گیری مناسب ، مطالب را بخوانیم.

 

با چه اهدافی تست کنکور میشه زد؟

در سه مقطع و با سه هدف می توانیم به حل تست کنکور بپردازیم:

 • همزمان با مطالعه و یادگیری موضوعی مباحث درسی ، باید تست های مبحث (تست موضوعی) را حل کرد . هدف حل تست دراین مرحله فقط یادگیری بیشتر و آشنایی باتست وتثبیت مطالب است .
 • زمانی که کل کتاب و مباحث درسی را یاد گرفتیم ، باید تست های تکمیلی همه ی مباحث را بزنیم هدف از حل تست در این مرحله ، کسب تسلط است.
 • زمانی که همه ی دروس تمام شد (به ویژه بعد از عید نوروز یا دوره ی جمع بندی) باید تست های مختلط و دوره ای کنکور های سال های قبل را حل کرد. در جلسه ی کنکور ، از هر سؤال به هر سؤالی رفتن ، از یک مطلب به مطلب دیگر فکر کردن ، به سرعت عمل و تسلط زیادی نیاز دارد . هدف از حل تست در این مرحله ، افزایش سرعت عمل ، تسلط برکنترل وقت و ایجاد نگاه جامع به دروس است .

 

شرایط آغاز تست زنی ؟!

 • قبل از حل تست باید موضوع مربوطه را به طور دقیق خوانده و پرسشهای تشریحی مربوط به آن را حل کرده باشیم. اگر بین ۷۵تا ۸۰ در صد پرسش های تشریحی را به خوبی پاسخ دهیم و اشکال های آن را برطرف کنیم، می توانیم به سراغ تست های یک موضوع برویم . رعایت این نکته ، در کسب نتیجه ی خوب تأثیر زیادی دارد. البته برخی از دروس مانند ادبیات ، زبان، دین و زندگی و…. نیاز به پرسش تشریحی نداردو بدون آن هم می توان به حل تست این دروس پرداخت .اگر فارغ التحصیل هستید، حل سوال تشریحی چندان مهم نیست . اما هر کس مثل شما که یک درس را برای بار اول می خواند ، حتماً باید پرسش تشریحی حل کند .

 

چه موقع تست کنکور بزنیم؟

 • تست های درس های عمومی و خواندنی باید سه روز بعد از مطالعه­ی درس پاسخ داده شوند باید اجازه دهیم مطالب فرار فراموش شوند تا ببینیم کدام نکات به مرور بیش تری نیاز دارند اگر تست های این دروس ها را بلافاصله بعد از مطالعه­ی آن ها پاسخ دهیم ، نمره ی بالایی به دست می آید که واقعی نخواهد بود و ما را فریب خواهد داد. از طرفی نکات فرار شناسایی نمی شوند
 • تست زنی درس های اختصاصی را حتی الامکان باید بلافاصله بعد از خواندن درس یا روز بعد انجام دهیم. در این دروس نباید فاصله ی خواندن وحل تست زیاد باشد.

 

با چه تست هایی شروع کنیم؟

برای تهیه کتاب تست باید مشخص کنید به چه نوع تستی نیاز داریم ؛

 • در شروع ، برای هر موضوع ، تست های کنکور سراسری کافی است . بسیاری از این تست هایی که دارید ، تإلیفی و غیر استاندارد هستند و صرف نظر از کیفیت آن ها ، زمان کافی نیز برای حل همه شان نخواهید داشت .
 • تست زنی را با تست های موضوعی وطبقه بندی شده شروع کنید.
 • ابتدا با تست های ساده تری شروع کنید . بدین ترتیب سریع تر پیشرفت خواهید کرد . درگیر شدن با تست ها ی دشواردر شروع شما را خسته و دلزده می کند.
 • برخی ازتست ها کلیدی هستند و مفاهیم یا مهارت های اصلی درس را نشان می دهند. این تست ها در کنکور های سراسری نیز بیش تر تکرار شده اند. بهتر است روی این گونه تست ها تمرکز بیشتری داشته باشید.
 • در دروس اختصاصی تمرین دار و مفهومی ، تست زنی اهمیت بیشتری دارد . ولی در دروس عمومی ، خواندن و تکرار اهمیت بیشتری نسبت به حل تست دارد.
 

 

چقدر تست بزنیم؟

خیلی از می خواهند بدانند برای یک درس حل چند تست کافی است ؟ جواب این سؤال برای هر داوطلب متفاوت است ولی رعایت نکته ها ی زیر در این مورد راهگشا خواهند بود:

 • اگر مبحثی بیش تر از ۱۰۰تست داشته باشد به جای حل یکباره ، بهتر است آن ها را به چند قسمت تقسیم کنیم و پاسخ دهیم ، حل ۱۰۰ تست با فاصله ی زمانی ، مؤثر تر از حل ۳۰۰ تست در یک نوبت است.
 • در تابستان و پاییز باید بیش تر بخوانید وتمرین حل کنید. دراین دوره تنها بخشی از وقت خود را به تست زدن اختصاص دهید. در زمستان و بهار که بیش تر درس ها را یاد گرفته اید می توانید زمان بیش تری را برای تست زدن در نظر بگیرید. در درس های فیزیک و ریاضی حل تست فراوان در کنار خواندن درس ضروری است . اما این تست ها باید طی چند مرحله و به تدریج حل شوند.
 • پاسخ های خود را در همان کتاب تست وارد نکنید. کتاب را تمیز نگه دارید تا در صورت لزوم بتوانید دوباره ی تست های قبلی را حل کنید. تست های کنکور یک بار مصرف نیستند.
 • در دروس مفهومی و تمرینی لازم است ۱۰ درصد از تست های هر موضوع را به عنوان نمونه و مثال ، بدون زمان بندی حل کنیم. سپس پاسخ آن ها را به دقت بخوانیم و دانش خود را کامل تر کنیم . بدین ترتیب با شکل های تستی مطلب هم آشنا می شویم . هدف از این کار فقط یادگیری بیش تر با تست است.
 • پس از حل تست های نمونه ، تست های متنوعی از هر موضوع را انتخاب کنید و در دسته ای ۲۵ تا ۳۰ تایی قرار دهید. تست های مشابه را در یک دسته قرار ندهید و سایر دسته ها پخش کنید.
 • برای پاسخ به اولین دسته ، زمانی برای خود در نظر نگیرید. بعد از زدن تست ،اشکالات خود را بر طرف کنید .همه ی پاسخ ها ، حتی پاسخ ، تست هایی که جواب صحیح داده اید را با دقت مطالعه و بررسی کنید . شاید پاسخ نامه ، راه کوتاه تر و مناسب تری ارائه کرده باشد. در این صورت ، آن راه حل راجایگزین راه حل خود کنید.
 • دسته های بعدی تست را یک بار مطابق زمان استاندارد کنکور حل کرده و پس از تمام شدن مهلت ، سؤال های حل نشده را بدون در نظر گرفتن وقت ، حل کنید . با این تکنیک می توانید سرعت عمل خود را افزایش دهید ، اشتباهات خود را پیدا کرده و علامت بزنید تا در آینده مجدداً حل کنید.
 • حل تست را تا رسیدن به نمره ی حد نصاب ادامه دهید . برای هر موضوع ، تا اندازه ای تست بزنید که احساس کنید به خوبی یاد گرفته اید ، هر چند که همه ی تست ها حل نشده باشند در این مرحله نباید در حل تست دچار افراط شوید . افراط در تست زنی باعث اتلاف وقت می شود و پیشرفت شما را در سایر دروس کند می کند.
 • اگر به دلیل کمبود وقت ، نتوانستیم همه ی تست های یک درس را به طور کامل حل کنیم ، جای نگرانی نیست. چون می توان در آینده به مناسبت های گوناگون مانند امتحانات مدرسه، بخشی دیگر از تست های باقیمانده را حل و کار قبلی را کامل تر کنیم ، به همین طریق هم زمان درس مربوطه ، دوره می شود و یادگیری ما هم به صورت پلکانی افزایش می یابد.

 

نکته برداری از تست های کنکور :

 • تست های را که در آن ها اشکال داریم ، علامت گذاری وبعداً آن ها را مجدداً حل کنیم.در مرور های بعدی روی آن ها تمرکز بیش تری می کنیم.
 • نکاتی را که از پاسخ تست ها برداشت کرده ایم ، در دفتر یادداشت خود می نویسیم
 • هنگام مطالعه پاسخ نامه سعی می کنیم راه حل های کوتاه (تستی) را که کاربرد بیش تری دارند در کنار راه حل های تشریحی یاد بگیریم . این نکات به سرعت عمل ما خواهند افزود . با یادگیری تدریجی راه حل های کوتاه ، به تدریج، الگوریتم تبدیل

 

 

دقت در تست زنی:

کم دقتی یک مشکل مادر زادی و ژنتیکی نیست ، یک مشکل مهارتی است . با کمی تمرین می توانیم آن ها را برطرف کنیم . در این رابطه چند راه حل ساده ارئه می کنیم . بهتر آن ها را در خانه تمرین کنید تا در جلسه آزمون مسلط باشید .

بیش تر بی دقتی ها در تست زدن ناشی از « بد » خواندن صورت سؤال یا گزینه ها است  پس :

 • صورت سؤال را کامل بخوانیم و به مثبت و منفی بودن آن توجه کنیم ، مانند « هست و نیست » یا « درست یا نادرست » و… .
 • کلمه «به جز» در متن سؤال ، آن سؤال را منفی می کند. «کدام مطلب به جز گزینه ی … درباره­ی آب صحیح است» یعنی کدام گزینه صحیح نیست.
 • بعضی داوطلبان نارساخوانی (دیسلکسی) دارند و برخی حروف را اشتباه می بینند . «ش» را «س» ، «ل» را «ن» و «w» را «uu» یا عدد ۱۲۳ را ۱۳۲ و…. می بینند و همین مشکل منجر به کم دقتی می شود . این مشکل تقریباً راه حل قطعی ندارد. البته بلند خواندن و شنیدن صدای کلمات تا حدی به رفع چنین مشکلی کمک می کند.
 • بهتر است همزمان با خواندن سؤال با مداد زیر یا دور کلمات کلیدی آن خط بکشیم. این روش به طور چشمگیری دقت و درک ما را از سؤال و سرعت عمل مان را افزایش می دهد.
 • در متن هر سؤال کلماتی کلیدی وجود دارند مانند: همواره ، به کدام دلیل و… که پیدا کردن جواب در گرو توجه به این کلمات است.
 • باید تمام گزینه ها را بخوانیم و بررسی کنیم ، حتی اگر مطمئن باشیم که گزینه ی اول پاسخ سؤال است . بعضی از داوطلبان برای صرفه جویی در زمان ، همه ی گزینه ها را نمی خوانند . در حالی که گاهی همه­ی گزینه ها ، عبارت های درستی هستند که فقط یکی از آن ها کامل تر از بقیه است یا مستقیماً در رابطه با سؤال است.
 • یکی از دلایل عمده ی بی دقتی در حل تست عدم تمرکز است . هنگام خواندن سؤال نباید چشم ما روی گزینه ها بچرخند . وقتی مشغول پاسخ به سؤالی هستیم ، باید فقط روی آن متمرکز شویم و به فکر سؤال قبلی یا بعدی نباشیم .
 • بسیاری از بچه ها هنگامی که به سؤال دشواری برخورد می کنند ، از اینکه می توانند آن را به طور کامل حل کنند ، خوشحال می شوند . آن ها بعد از فرمول نویسی و جای گذاری اعداد ، به اندازه ی کافی به محاسبات و عملیات اهمیت نمی دهند و وقتی به جواب نزدیک می شوند ، خوشحال از رسیدن به جواب نهایی ، بعضی از محاسبات ساده را دست کم می گیرند و با یک لحظه غفلت ، در جواب نهایی اشتباه می کنند . یادتان باشد در تست ، پیدا کردن راه حل کافی نیست . رسیدن به جواب آخر اهمیت دارد .
 • یکی از موارد بی دقتی ، انتخاب گزینه ی غلط به جای جواب است . مثلاً زمانی که پاسخ سؤال عدد ۳ باشد ، به جای انتخاب گزینه ی ۲ که جواب ۳ دارد. گزینه ۳ انتخاب می شود .

سعی کنید تا علت بی دقتی های خود را شناسایی کنیدو در منزل برای رفع آن ها تمرین کنید.تا پس از جلسه ی آزمون به خاطر بعضی اشتباهات کوچک افسوس نخورید.

 

برای سرعت عمل چی ؟ چکار کنیم ؟

در اولین تست هایی که برای یک موضوع حل می کنید نباید چندان به سرعت عمل توجه کنید . اما وقتی که به مبحث مسلط شدید و تست های بیشتری از آن را حل کردید ، می توان با استفاده از فنون حل تست در آزمون ، سرعت عمل در تست زنی را افزایش داد .

منبع:http://maktabestan.ir

تکنیک های افزایش تمرکز در مطالعه برای کنکور

تکنیک های افزایش تمرکز در مطالعه برای کنکور

۱- در ابتدای شروع مطالعه زمان مطالعه را مشخص کنید مثلا با خود بگویید من تصمیم دارم ۲ ساعت ریاضی سال سوم مبحث مشتق را بخوانم.
۲- مکان مطالعه خود را مشخص کنید و همیشه در این مکان مطالعه کنید جایی باشد که برایتان راحت باشد و از نور کافی برخوردار باشد و از هرگونه سر و صدا به دور باشد.

 

تکنیک ایجاد تمرکز حین مطالعه برای کنکور
۳-برای خود ایجاد رغبت کنید مثلا به خود بگویید خواندن این درسها به من در رسیدن به آرزوهایم کمک میکند.
۴-جملات تاکیدی را با خود تکرار کنید لازم است بارها به خود متذکر شوید که الان زمان مطالعه است و قرار نیست به مطلب دیگری فکر کنید. جمله‌های این چنینی را بارها تکرار کنید.
۵- بصورت اجمالی متن مورد نطر را بخوانید و با این کار درک اولیه از مطلب پیدا می‌کنید و سپس شروع به خواندن جزئیات می‌کنید.
۶-سریع بخوانید ذهن انسان این توانایی را دارد که در یک زمان به چند مطلب مختلف فکر کند. بنابراین برای افزایش تمرکز لازم است سریع‌خوانی کنید تا ذهن فرصت پرداختن به چند مساله را نداشته باشد.
۷- تقسیم انرژی کنید مطالب سخت و دشوار در زمانی بخوانید که در اوج انرژی هستید.
۸-زیر مطالب مهم خط بکشید این روش ذهن شما را درگیر تمرکز بیشتر و دقت کردن و پیدا کردن مطالب مهم و از حواس پرتی جلوگیری می‌کند.

 

۹-از ابزار و وسایل استفاده کنید مثلا استفاده از مداد یا انگشت هنگام مطالعه می‌تواند تمرکزتان را افزایش دهد و به نوعی ذهنتان به سوی نگاه کردن و توجه کردن به مطلب مورد‌نظر هدایت می‌شود.
۱۰-حاشیه نویسی کنید و نکته برداریداین روش کمک می‌کند مطالب مهم تر و عناوین کلی‌تر از سوی شما دوباره‌نویسی شود و برای مرور، دسترسی بهتری به نکات داشته باشید و به نوعی به شما حافظه گرافیکی می دهد.
۱۱-افکار مزاحم را کنترل کنید بسیاری از افکار، مانع تمرکز شما می‌شود. توصیه می‌شود افکار مزاحم تکرار شونده خود را یادداشت کنید.

 

سپس برای این افکار و پرداختن به آنها زمان در نظر بگیرید.

یعنی در طول روز زمان مشخصی را در نظر داشته باشید که به این افکار بپردازید و این روش باعث می‌شود کنترل افکار در اختیارتان قرار بگیرد.

منبع:http://maktabestan.ir

چطور به انگیزه تحصیلی فرزندمان کمک کنیم

چطور به انگیزه تحصیلی فرزندمان کمک کنیم

راههای افزایش انگیزه تحصیلی

انگیزه تحصیلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد

 

هر پدر و مادری آرزو دارد فرزندش در امر تحصیل موفق باشد و از اینکه ببینند فرزندشان علاقه چندانی به تحصیل ندارد نگران و دلواپس می‌شوند. علاوه براین بسیاری از والدین علاقه‌مندند بدانند چه عواملی به انگیزه دانش‌آموز کمک می‌کند تا با علاقه و انگیزه بیشتری به تحصیل خود ادامه دهد. این عوامل چیست و چطور می توانیم چنین شرایطی را مهیا کنیم؟

 

انگیزه تحصیلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد. از جمله؛ روابط کودک و نوجوان با والدین، همسالان، معلمان تاثیر عمیقی بر میزان پیشرفت تحصیلی آنان دارد. تایید شدن از سوی معلمها و همسالان برای دانش‌آموز مهم است. در دوره ابتدایی کودکان بیشتر مایلند والدین خود را خوشحال کنند. در دوران بلوغ تایید همسالان اهمیت زیادی دارد و انگیزه‌ و نیاز به پیشرفت با توجه به اهداف تحصیلی می‌تواند نقش پررنگ یا کمرنگتری به خود بگیرد. علاوه بر این شرایط محیطی مانند تعطیلات نوروزی و مسافرتها می‌تواند دانش‌آموز را به امر تحصیل کمی بی‌علاقه کند که طبیعی است اما نیازمند حمایتهای والدین و ایجاد شرایط مساعد برای مطالعه می‌باشد. همچنین تجارب موفق و شکست دانش‌آموز در امر تحصیل بر باورهای او درباره تواناییها، قابلیتها و ضعفها از نکات کلیدی مهم برای ادامه تلاش، کوشش و انگیزه تحصیل است. در قسمت پایین به بررسی هر کدام از این موارد می‌پردازیم:

 

والدین

خانواده نقش بسزایی در انگیزه تحصیلی کودک و نوجوان دارد. وضعیت خانوادگی، نوع پرداختن به تربیت بچه‌ها، کسب تجربیات خاص در محیط خانه موثر است. بعنوان مثال والدینی که به اهمیت دخالت در تربیت فرزندان خود آگاه‌ترند و محیط خانه را برای اینوع کارها آماده‌تر می‌کنند فرزندان با انگیزه‌تر هستند تا خانواده‌های که درگیر مسائل خودشانند. خانواده‌های موفق تر در تربیت فرزندان سعی می‌کنند از روشهای استفاده کنند تا محیط مساعدی برای فرزند ایجاد کنند منجمله اینکه:

 

1-  میزان حمایت چه مقدار باشد و چه مقدار تلاش را با توجه به تواناییها و نقاط ضعف فرزند برای او مدنظر قرار دهند.

 

2- محیط امن عاطفی و صمیمی برای او ایجاد میکنند که فرزند هدفها و ارزشهای والدین را مهم شمارد و والدین خود را از نظر سخت‌کوشی و مداومت در انجام کارها الگو قرار دهد.

 

3- والدین با تجربه‌های ناب آموزشی و عادتهای مناسب مانند کتابخوانی از دوران کودکی علاقه و اشتیاق به تحصیل را در او بیدار نگه می‌دارند.

 

همسالان

همسالان از طریق مقایسه‌ی توانمندیهای اجتماعی و یادگیری بر انگیزه‌های یکدیگر تاثیر می‌گذارند. دانش‌آموزانی که در جمع همسالان پذیرفته‌تر هستند و مهارتهای برقراری ارتباط بیشتری دارند معمولا در مدرسه هم بهتر عمل میکنند. همسالان از طریق بحث و گفتگو چیزهای زیادی به یکدیگر می‌آموزند. ارتباط با همسالان جنبه‌های منفی و مثبت زیادی دارد از جنبه‌های مثبت این است اگر گروه همسالان افراد موفقی باشند تاثیر مثبت و عمیقی بر یکدیگر دارند و موجب رشد انگیزه های تحصیلی، اعتماد به نفس و کشف بیشتر قابلیتهایشان است. البته عکس آن هم می‌تواند نتیجه منفی داشته باشد.

 

معلمان

یکی از افراد بسیار مهم برای انگیزه تحصیلی دانش‌آموز، معلم است. دانش‌آموزانی که در تحصیل موفقیت چندانی ندارند، نسبت به معلم و تکالیف بدبین هستند و علاقه چندانی به انجام آن ندارند در نتیجه از طرف معلم هم مورد انتقاد قرار می‌گیرند. زمانی دانش‌آموز در جهت شایستگیهای خود اقدام میکند که احساس موفقیت در او ایجاد شود و حمایتهای معلم و والدین را به طور همزمان داشته باشد.

 

ضروری است، معلم فعالیتهای برانگیزنده علاقه و تلاش در کلاس مطرح کند و محیطی صمیمی و پر از حمایت داشته باشد و فعالیتهای معنادار برای آنان مطرح کند و والدین را در کار تحصیل و تربیت فرزندان دخالت دهد و وضعیت تحصیلی دانش آموز را به طور مرتب به اطلاع آنان برساند تا والدین در فعالیتهای یادگیری فرزند خود دخالت و نظارت بیشتری داشته باشند و دانش آموز به پیشرفت تحصیلی بالاتری نائل آید.

 

دانش آموز

تجارب مملو از موفقیت و شکست دانش آموز تاثیر بسزایی در انگیزه تحصیلی او دارد. گاهی فرزند شما بدلیل شکستهای متعددی که در امر تحصیل داشته، احساس درماندگی و ناتوانی دارد.  بسیار مهم است او را در معرض موفقیتهای تدریجی و گام به گام قرار دهید و در این مسئله با مدرسه و معلم او هماهنگ باشید تا بتدریج احساس توانایی در او ایجاد شود. در چنین شرایطی در تفکر او عدم اطمینان به توانایی و قابلیتهای خود وجود دارد که در هنگام گفتگو و کار کردن با فرزندتان باید عدم موفقیتها را به عدم تلاش نسبت دهید و او به این بینش برسد که عدم موفقیت بدلیل نداشتن تلاش او بوجود آمده است نه به دلیل عدم توانایی. همچنین در هر زمینه که توانایی و تلاش نشان می‌دهد آنرا مدنظر قرار دهید تا به توانایی خود اعتماد و اطمینان بیشتری پیدا کند.

 

در نهایت در مورد کم‌کاریهای و کمبود انگیزه‌های تحصیلی فرزندتان آرامش خود را حفظ کنید و با بدست آوردن بینش درباره علل مشکلات در جهت رفع آن تلاش کنید.

 

منبع: تبیان