کاربرد نرم افزارها در آموزش مهندسي برق – قدرت

چکیده:

توجه به برنامه ها و روش هاي آموزش در دو دهه اخير، نشان مي دهد که ايجاد وسايل کمک آموزشي يکي از ارکان مهم آموزش فراگير محور است. يکي از وسايل کمک آموزشي در مهندسي قدرت، استفاده از نرم افزارهاي کاربردي مطالعات سيستم قدرت از قبيل شبيه ساز ديجتالي شبکه هاي الکتريکي (DIgSILENT)، نرم افزار سيستم هاي قدرت (PSCAD/EMTDC) و شبيه ساز مطلب (SIMULINK / MATLAB) است که استفاده از آنها به تفهيم مباحث اصلي مهندسي قدرت کمک کرده و امکان آموزش گروهي دانشجويان را در کلاس فراهم کند. اين مقاله به قابليت ها و کاربردهاي خاص هر يک از اين نرم افزارها در مطالعه و آموزش مباحث مختلف مهندسي قدرت اشاره مي کند. در طي اين تحقيق با ارائه و آموزش مثال هايي از مباحث مختلف مهندسي قدرت توسط اين نرم افزارها، به موثر بودن نرم افزارهاي ياد شده به عنوان وسايل کمک آموزشي در اين رشته پرداخته شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان مي دهد استفاده از اين نرم افزارها، به مدرسين امکان انتقال مفاهيم را به صورت عمقي و کاربردي به فراگيران مي دهد.

كليد واژه: آموزش، مهندسي قدرت، نرم افزار، شبيه سازي

پاسخ دهید