چارت درسی رشته مهندسی‌ هوافضا

نیم‌سال و جمع واحد ردیف شماره درس عنوان درس واحد

 

نظری /عملی(*) ساعت پیش‌نیاز هم‌نياز نوع درس
نیم‌سال اول (18واحد )

 

1 162811 ریاضی عمومی (1) 3 ن 51 پایه
2 162812 فیزیک (1) 3 ن 51 ریاضی عمومی (1) پايه
3 162813 الگوریتم­ها و برنامهسازی کامپیوتر 3 ن 51 پایه
4 162815 نقشه­کشی صنعتی (1) 2 ن(1) ع(1) 68 اصلی
5 162816 فارسی 3 ن 51 عمومی
6 162817 معارف اسلامی (1) 2 ن 34 عمومی
7 162870 ریاضی جبرانی 2 ن 34 جبرانی
نیم‌سال دوم  (17 واحد) 1 162818 ریاضی عمومی (2) 3 ن 51 ریاضی عمومی (1) پایه
2 162819 فیزیک (2) 3 ن 51 فیزیک (1) پایه
3 162821 استاتیک 3 ن 51 ریاضی عمومی (1) و فیزیک 1 اصلی
4 162822 نقشه کشی صنعتی (2) 2 ن(1) ع(1) 68 نقشه­کشی صنعتی (1) اصلی
5 162823 آزمایشگاه فیزیک (1) 1 ع 34 فیزیک (1) پایه
6 162824 تربیت بدنی (1) 1 ع 34 عمومی
7 162814 مقدمه ای بر مهندسی هوافضا 2 ن 34 اصلی
8 162825 معارف اسلامی (2) 2 ن 34 عمومی
نیم‌سال سوم (18 واحد)

 

 

1 162820 معادلات دیفرانسیل 3 ن 51 ریاضیعمومی (2) پایه
2 162827 مقاومت مصالح 3 ن 51 استاتیک اصلی
3 162828 دینامیک 4 ن 68 استاتیک اصلی
4 162829 محاسبات عددی 2 ن 34 برنامه نویسی پایه
5 162830 آزمایشگاه فیزیک (2) 1 ع 34 فیزیک (2) پایه
6 162831 زبان  خارجی 3 ن 51 عمومی
7 162832 اخلاق و تربیت اسلامی 2 ن 34 عمومی
نیم‌سال چهارم (17  واحد)

 

1 162833 مکانیک سیالات 3 ن 51 معادلات دیفرانسیل و دینامیک اصلی
2 162834 ترمودینامیک (1) 3 ن 51 معادلات دیفرانسیل اصلی
3 162835 ریاضیات مهندسی 3 ن 51 معادلاتدیفرانسیل اصلی
4 162836 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 3 ن 51 فیزیک (2) اصلی
5 162837 علم و مواد 3 ن 51 مقاومت مصالح (1) اصلی
6 162838 آزمایشگاه مقاومت مصالح 1 ع 34 مقاومت مصالح (1) اصلی
7 162839 تربیت بدنی (2) 1 ع 34 تربیت بدنی (1) عمومی

پاسخ دهید