هزینه های سرمایه گذاری سیستمهای بادی در جهان

تفکیک هزینه های سرمایه گذاری برای سیستمهای انرژی بادی خشکی و offshore در کشورهای توسعه یافته در سال 2011 (USD/kW)

 

  خشکی offshore
هزینه های سرمایه گذاری

(USD/kW)

2450-1700 5000-3300
سهم هزینه توربین بادی (%)[i] 84-65 50-30
سهم هزینه اتصال به شبکه[ii] 14-9 30-15
سهم هزینه ساخت و ساز(%)[iii] 16-4 25-15
سهم هزینه های دیگر(%)[iv] 10-4 30-8

 

تفکیک هزینه های سرمایه گذاری برای سیستمهای انرژی بادی خشکی وoffshore نمونه

 

 

[i]  هزینه های توربین بادی شامل: تولید توربین، حمل و نقل و نصب و راه اندازی توربین می باشد.

[ii] هزینه اتصال به شبکه شامل: کابل کشی، پستها و ساختمانها می باشد.

[iii] هزینه ساخت و ساز عبارتست از: حمل و نقل و نصب توربین بادی و برج آن و ساخت و ساز فونداسیون توربین بادی

[iv] دیگر هزینه ها شامل: هزینه های توسعه و مهندسی، هزینه های مراحل صدور مجوز، مشاوره ها و اجازه نامه ها، سیستم های کنترل و نظارت و کنترل و دیتا برداری می باشد

 

Source: Blanco, 2009; EWEA, 2009; Douglas-Westwood, 2010; and Make Consulting, 2011c

پاسخ دهید