نگاه منطقی به تراز در دو پروژه‌ی نهایی

(1)

درصدهای هر درس، تراز‌های آن‌ها، تراز درس‌های عمومی و اختصاصی و درنهایت تراز کل در کارنامه‌ی آزمون‌های شما عدد‌های مهمی هستند که مقیاس کمّی بازیابی‌های شما را در اختیارتان قرار می‌دهند. این عدد‌ها قابل مقایسه هستند، هدف‌گذاری می‌شوند، مورد تحلیل قرار می‌گیرند و بر مبنای آن‌های می‌توان برنامه‌ریزی کرد؛ اما روی دیگر داستان توجه به تراز و درصد‌ها، نوع نگاه ما به آن‌هاست. در کنار تمام ویژگی‌های بیان‌شده، هر آزمون از مجموعه‌ی آزمون‌های برنامه‌ای، یک فرصت ناب برای یادگیری و بازیابی است؛ فرصتی که مطالعات شما را به جایی فراتر از وضعیت قبل از آزمون هدایت می‌کند. برای درک بهتر این فرصت یادگیری نباید نگاه به تراز‌ها و درصد‌ها را به چند عدد معمولی در کارنامه محدود کنیم.

ویژگی‌های خاص پروژه‌های نهایی چه تأثیری در تراز‌ها دارند؟ در این دو پروژه باید چگونه ترازها را تحلیل کنیم؟

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید