منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل

مواد امتحانی:

1ـ زبان انگليسي
2ـ استعداد تحصيلي
3ـ يك درس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:
ـ سيستم‌هاي كنترل خطي
4ـ مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل:
(سيستم‌هاي كنترل چند متغيره ـ كنترل مدرن)

 

رشته‌هاي مرتبط كه فارغ‌التحصيلان آن مي‌توانند در اين كد رشته شركت كنند:
كليه رشته‌ها

 

منابع آزمون دکتری مهندسی برق کنترل:

زبان انگليسي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

استعداد تحصيلي:
1ـ كتاب مدرسان شريف

مجموعه دروس در سطح كارشناسي:
سيستم‌هاي كنترل خطي:
1- کتاب مدرسان شریف
2- کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دكتر جبه‌دار و دكتر خاكي صديق
3 سیستم های کنترل خطی دكتر خاکی صدیق
4- مهندسی کنترل، بنجامین کو، ترجمه دكتر علی کافی (انتشارات دانشگاه صنعتی شریف)‌

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد:
سيستم‌هاي كنترل چند متغيره:
1- جزوه مدرسان شریف
2ـ تحليل  و طراحي سيستم هاي كنترل چند متغيره، دكتر علي خاكي صديق
3- Multivariable Feedback Control, S. Skogestad, I. Postlethwaite, Wiley,2005.
4- Linear Robust Control, M. Green, D J N Limebeer, Prentice-Hall, 1995.
5- Multivariable Control System Design Techniques, G. F. Bryant, L. F.Yeung, Wiley 1996.
6- Linear Control System Analysis and Design, J J Dazzo, C H Houpis,McGraw-Hill, 1988.
7- Multivariable System Theory and Design, R V Patel, N Munro,Pergammon Press, 1982.
8- Multivariable Feedback Design, J M Maciejowski, Wesley,1989.
9- Quantitative Feedback Theory, C H Houpis, S J Rausmussen, Marcel Dekkker, 1999.
10- Control Configuration Selection in Multivariable Plants, A. Khaki-Sedigh,B. Moaveni, Springer, To be published 2009.

كنترل مدرن:
1- جزوه مدرسان شریف
2 ـ  «اصول کنترل مدرن»، دكتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تهران )
3 ـ «مقدمه ای بر کنترل مدرن»، دكتر حمید رضا تقی راد
4 ـ «جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس
5- Modern Control Engineering, Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.
6- Advanced Liner Algebra, Stevonromen, Springer, 1992.
7- Robust Nonlinear Control Design, R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.
8- Controllability and State – Feedback, J.M.Maciejowski, Module 3F2:

Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.
9-Balanced Realization, Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.
10- Control system theory and Design, Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

11- Lectures on Dynamic system and Control, Mohammad Dahleh, George  Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware

 

12- Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view, B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.
13ـ «کنترل پیشرفته 1»، علی غفاری، جزوه درسی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
14 ـ «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
15ـ «جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
16 ـ «تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی راد، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
17 ـ‌ «تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل»، ساسان سيف‌الله پور (انتشارات علميران)

 

منبع: مدرسان شریف

پاسخ دهید