مقاله کاظم قلم چی : با منطق دوران جمع بندی کنکور آشنا شوید

دوازده سال درس خواندید سپس امتحان دادید در دوران جمع بندی ابتدا امتحان می دهید و سپس در یک دوره ی دو ونیم روزه تمام درس ها را مطالعه می کنید

مطمئن ترین روش برای تسلط بر تمام درس ها و مباحث این است که یک مجموعه سوال را از کتاب زرد اختصاصی امتحان دهید : دقیقا در شرایط شبیه سازی شده ی کنکور در مدرسه یا در آموزشگاه یا در منزل.

وقتی یک مجموعه سوال کنکور را امتحان می دهید همه ی درس ها را در ذهنتان تورق سریع می کنید . آموخته های قبلی را به یاد می آورید . آن ها را به روشی جدید و متفاوت یاد می گیرید در ذهنتان ثبت می کنید . سوال ها ومبحث ها را طبقه بندی می کنید : فراموش شده ها ، شک دارها ، ناقص یادگرفته ها ، مهم ترها . و نقشه ی مطالعه را برای دو ونیم روز باقی مانده تنظیم می کنید

در هر دوره ی سه روزه همه ی درس ها را بخوانید .

برای هر نیم روز دو درس درنظر بگیرید . شاید بهتر باشد یک درس عمومی و یک درس اختصاصی باشد .

دانش آموزان رشته ها ی انسانی و هنر که تعداد درس ها و کتاب هایشان زیادتر است برای هر نیم روز سه درس را در نظر بگیرید .

تشخیص این که در هر نوبت به کدام مبحث ها اولویت بدهید و این که آیا برای مطالعه تست بزنید یا پاسخ نامه را بخوانید یا این که هرمبحث را به صورت منظومه ای مطالعه کنید یک مهارت فراشناختی است . بهتر است با پشتیبان خود و پدر ومادر و دوستانتان در مورد انتخاب اولویت های مطالعه گفت وگو کنید .

اگر سه بار این روش را تجربه کنید میزان تسلط و پیشرفت خود را درک خواهید و این پیشرفت برای خودتان نیز محسوس خواهد شد . آماده شدن برای یک آزمون مجموعه ای مثل کنکور که قرار است در یک روز همه ی درس ها و مباحث را با هم امتحان دهید روش خاص خود را می خواهد . این روش را چند بار که تجربه کنید خودتان نتیجه ی پیشرفت را احساس خواهید کرد . به راهکارهای دیگران در انتخاب و اولویت دادن به مباحث توجه کنید اما اولویت های خودتان را باید خودتان تشخیص دهید کدام مباحث را باید بیشتر بخوانید و کدام را کمتر . نقش شما در برنامه ریزی در دوران جمع بندی نقشی مهم و تعیین کننده است . آن ها که بهتر می اندیشند بهتر هم جمع بندی می کنند.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید