ظرفیت نیروگاههای بادی نصب شده در ایران

ظرفیت نیروگاه های بادی نصب شده در ایران تا انتهای سال 1391
ردیف نوع توربین تعداد و ظرفیت نصب شده مکان
1 300 کیلووات 27 (8100 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
2 500 کیلووات 2 (1000 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
3 550 کیلووات 18 (9900 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
4 600 کیلووات 1 (600 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
5 660 کیلووات  70 (46200 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
6 660 کیلووات 9 (5940 کیلووات) سایت نیروگاهی منجیل
7 660 کیلووات 43 (28380 کیلووات) سایت نیروگاهی بینالود
8 660 کیلووات 1 (660 کیلووات)  زابل سیستان
9 660 کیلووات 1 (660 کیلووات) باباکوهی شیراز
10 660 کیلووات 3 (1980 کیلووات) عون ابن علی تبریز
11 660 کیلووات 1 (660 کیلووات) سرعین(اردبیل)
12 660 کیلووات 1 (660 کیلووات) اصفهان
13 660 کیلووات 1 (660 کیلووات) ماهشهر
14 1.5 مگاوات 1 (1.5 مگاووات) خواف (خراسان رضوی)
15 2.5 مگاوات 1 (2.5 مگاووات) خواف (خراسان رضوی)
109.4 جمع کل ظرفیت به مگاوات

 

آمار تولید برق توربینهای بادی 660 کیلووات سایتهای مختلف از زمان بهره برداری تا پایان بهمن 1391 (کیلووات ساعت)
ردیف سایت میزان تولید
1 عون ابن علی تبریز واحد 1 3،030،520
واحد 2 2،136،849
واحد 3 2،648،464
2 ماهشهر 534،778
3 باباکوهی شیراز 1،122،320
4 زابل 2،223،243
5 صفه اصفهان 573،387
6 سرعین اردبیل 666،261
آمار تولید برق نیروگاههای بادی از ابتدا تا انتهای مهر 1391 (کیلووات ساعت)
1 نیروگاه بادی منجیل 583،268،338
2 نیروگاه بادی بینالود 104,194,241

پاسخ دهید