سهم استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهان به دو برابر افزايش ميابد

سهم استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در جهان به دو برابر افزايش ميابد

✨به گزارش برق نیوز، رئيس انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران گفت: سهم استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در جهان تا سال 2030 بايد به دو برابر افزايش يابد و در ايران نيز بايد به اين سمت حركت كنيم.
حسن غفوري فرد انرژي خورشيدي، باد، جزر و مد و … را از انرژي هاي تجديدپذير برشمرد و افزود: اين انرژي بدون آلايندگي به راحتي در دسترس است و كشور نيز بايد به سمت توسعه استفاده از اين نوع انرژي حركت كند.
✨وي گفت: كشور آمريكا قرار است تا سال 2050 و كشورهاي اروپايي تا سال 2030 نيمي از انرژي خود را از منابع تجديدپذير تامين كنند.
وي با اشاره به محدوديت استفاده از انرژي فسيلي و آلايندگي اين انرژي گفت: طبق برنامه سازمان ملل همه مردم جهان بايد در يك برنامه بلندمدت از انرژي پايدار برخوردار شوند و رسيدن به اين هدف در سايه توسعه شبكه هاي هوشمند امكان پذير است.
✨غفوري فرد به ويژگي هاي شبكه هاي هوشمند اشاره كرد و گفت: در ايران نيز مطالعات و فعاليت هايي براي توسعه اين شبكه ها در دست انجام است.
✨وي گفت: در كشورهاي ديگر نيز تلاش بر اين است ظرف مدت 10 تا 15 سال آينده اين شبكه ها توسعه يابد و اين شبكه ها به دليل برخورداري از ارتباطات، داشتن زمينه توسعه و توزيع و مصرف شبكه هاي هوشمند مهم ومورد نياز است.
منبع : برق نیوز @sunlab

پاسخ دهید