دانشگاه های دارای رشته مکانیک بیوسیست

مهندسی مکانیک بیوسیستم

تربیت متخصصین در زمینه طراحی و ساخت ماشین‌های کشاورزی مورد نیاز در چهار زمینه اصلی ماشین‌های خاک‌ورزی، ماشین‌های کاشت و داشت، ماشین‌های برداشت و تکنولوژی‌های پس از برداشت از اهم فعالیت‌های گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه صنعتی اصفهان می‌باشد. این گروه در سال 1369 با ایجاد رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی تشکیل شد. سپس در سال 1380 اولین دوره کارشناسی ارشد در رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی در این گروه دایر گردید. در نهایت گروه موفق به راه‌اندازی مقطع دکتری از سال 1392 در رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی شده است. پس از بازنگری کلی صورت گرفته در رشته مکانیک ماشین‌های کشاورزی، گروه در سال 1392 به مهندسی مکانیک بیوسیستم تغییر نام داد و هم اکنون دارای دوره کارشناسی در گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی، دوره کارشناسی ارشد در دو گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی و فناوری پس از برداشت و دوره دکتری در گرایش طراحی ماشین‌های کشاورزی می‌باشد.

منبع:agri.iut.ac.ir

پاسخ دهید