index26-220x150

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

index26-220x150

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز

سابقه‌ی برپایی دانشگاه به حدود 1750 سال قبل باز می‌گردد و دانشکده پزشکی آن را می‌توان کهن‌ترین دانشگاه پزشکی جهان دانست. دانشگاه جندی شاپور اهواز به دستور خسرو انوشیروان ایجاد شده بود. بعد از انقلاب اسلامی این دانشگاه به شهید چمران تغییر نام داد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز از سال 1363 از دانشگاه شهید چمران تفکیک و مستقل شد.

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطع

رشته

دانشکده متولی

اولین سال پذیرش

توضیحات

فوق تخصص

خون و سرطان کودکان

پزشکی

1376

دکتری تخصصی

داخلی

پزشکی

1349

دکتری تخصصی

کودکان

پزشکی

1349

دکتری تخصصی

بیهوشی

پزشکی

1349

دکتری تخصصی

جراحی استخوان و مفاصل

پزشکی

1351

دکتری تخصصی

زنان و زایمان

پزشکی

1351

دکتری تخصصی

جراحی عمومی

پزشکی

1351

دکتری تخصصی

گوش، حلق و بینی

پزشکی

1351

دکتری تخصصی

جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی

پزشکی

1352

دکتری تخصصی

چشم‌پزشکی

پزشکی

1352

دکتری تخصصی

روانپزشکی

پزشکی

1368

دکتری تخصصی

پوست

پزشکی

1369

دکتری تخصصی

پرتوشناسی تشخیصی

پزشکی

1370

دکتری تخصصی

مغز و اعصاب

پزشکی

1372

دکتری تخصصی

بیماری‌های عفونی

پزشکی

1380

Ph.D.

باکتری‌شناسی

پزشکی

1378

Ph.D.

بافت‌شناسی

پزشکی

Ph.D.

فیزیولوژی

پزشکی

1375

Ph.D.

فارماکولوژی

پزشکی

1381

دکتری حرفه‌ای

پزشکی اهواز

پزشکی

1336

دکتری حرفه‌ای

پزشکی دزفول

پزشکی

1372

دکتری حرفه‌ای

داندانپزشکی

دندانپزشکی

1375

دکتری حرفه‌ای

داروسازی

داروسازی

1362

کارشناسی ارشد

مامایی

پرستاری و مامایی

1372

کارشناسی ارشد

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

کارشناسی ارشد

انگل‌شناسی

پزشکی

1356

کارشناسی ارشد

بیوشیمی

پزشکی

1356

کارشناسی ارشد

ویروس‌شناسی

پزشکی

1378

کارشناسی ارشد

فیزیولوژی

پزشکی

1369

کارشناسی ارشد

میکروب‌شناسی

پزشکی

1355

کارشناسی ارشد

بافت‌شناسی

پزشکی

کارشناسی ارشد

آناتومی

پزشکی

1354

کارشناسی ارشد

فیزیک پزشکی

پزشکی

1356

عدم پذیرش از 79

کارشناسی

فیزیوتراپی

توانبخشی

1357

کارشناسی

تغذیه

پیراپزشکی

1357

کارشناسی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1378

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1357

کارشناسی

پرستاری

پرستاری آبادان

1371

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی

1366

کارشناسی

کتابدار پزشکی

پیراپزشکی

1380

کارشناسی

مهندسی پزشکی

پیراپزشکی

1376

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1374

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1362

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

1364

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی آبادان

1379

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی

1369

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

بهداشت

1367

شبانه، عدم پذیرش از 72 تا 76

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1357

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1357

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1362

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1375

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1357

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1371

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1372

کاردانی

بهداشت مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1366

کاردانی

اتاق عمل

پرستاری و مامایی

1367

کارشناسی

تغذیه

پیراپزشکی

1370

شبانه

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی آبادان

1372

شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی

مامایی

پرستاری و مامایی آبادان

1372

شبانه، عدم پذیرش از 79

کارشناسی

پرستاری

پرستاری و مامایی

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت عمومی

بهداشت

1372

شبانه

کارشناسی ناپیوسته

مامایی

پرستاری و مامایی آبادان

1377

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

رادیولوژی

پیراپزشکی

1371

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

پرستاری

پرستاری و مامایی

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1376

شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوسته

بهداشت محیط

پیراپزشکی

1379

شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانی

علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی

1370

شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانی

هوشبری

پیراپزشکی

1370

شبانه

کاردانی

مدارک پزشکی

پیراپزشکی

1376

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی

1370

شبانه

کاردانی

رادیولوژی

پیراپزشکی بهبهان

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت خانواده

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت حرفه‌ای

بهداشت

1372

شبانه

کاردانی

بهداشت محیط

بهداشت

1371

شبانه

کاردانی

اتاق عمل

پیراپزشکی بهبهان

1372

شبانه

کاردانی

مبارزه با بیماری‌ها

بهداشت

1372

شبانه، عدم پذیرش از 80

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

ردیف

بیمارستان/ مرکز

سال تأسیس

تخت فعال

رشته‌های آموزشی

1

اما خمینی(ره)

1318

450

داخلی، ریه، گوارش، قلب، جراحی، زنان و زایمان، چشم‌پزشکی، گوش و حلق و بینی، جراحی استخوان و مفاصل، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، پوست و نوزادان

2

گلستان

1349

497

داخلی، داخلی اعصاب، روماتولوژی، غدد، قلب، کلیه، جراحی و جراحی مغز و اعصاب، اعصاب کودکان، قلب کودکان، جراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلی، روانپزشکی و بیهوشی

3

رازی

1324

228

داخلی، قلب، جراحی، زنان و زایمان، جراحی استخوان و مفاصل و عفونی

4

شفا

1370

103

فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

5

ابوذر

1360

122

کودکان و رشته‌های فوق تخصص کودکان

دانشکده‌ها:

دانشکده پیراپزشکی:

      در سال 1351 با تجمع گروه‌های علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی و علوم دارویی، دانشکده علوم بیمارستانی که بعداً به تکنولوژی پزشکی و سپس پیراپزشکی تغییر نام یافت، تأسیس گردید. در سال 1353 گروه تغذیه، در 1355 گروه بهداشت، در 1356 گروه مهندسی پزشکی و در 1363 گروه هوشبری به گروه‌های آموزشی این دانشکده اضافه شدند. در دهه 60 با توسعه گروه‌های آموزشی علوم دارویی و بهداشت به‌ترتیب تحت عنوان دانشکده داروسازی و دانشکده بهداشت از دانشکده پیراپزشکی جدا شدند. در حال حاضر گروه‌های آموزشی تغذیه، علوم آزمایشگاهی، رادیولوژی، هوشبری، مهندسی پزشکی، مدارک پزشکی (پذیرش دانشجو از سال 1375) و کتابداری اطلاع‌رسانی پزشکی (پذیرش دانشجو از سال 1380) از گروه‌های تشکیل‌دهنده این دانشکده می‌باشند. این دانشکده هم اکنون در رشته‌ها و مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد تغذیه، کارشناسی تغذیه (دوره‌های روزانه و شبانه)، کارشناسی کتابداری، کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی و کارشناسی ناپیوسته رادیولوژی (دوره روزانه)، کاردانی علوم آزمایشگاهی، هوشبری، رادیولوژی (دوره‌های روزانه و شبانه) پذیرش دانشجو دارد. لازم به ذکر است گروه علوم آزمایشگاهی در گذشته در مقاطع کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه‌ای علوم آزمایشگاهی پذیرش دانشجو داشته است.

آزمایشگاه‌ها:

      شیمی عمومی و آلی، میکروب‌شناسی عمومی، میکروب‌شناسی مواد غذایی و شیمی مواد غذایی

دانشکده دندانپزشکی:

      در سال 1372 بنای احداث دانشکده دندانپزشکی اهواز با طرح و نقشه بهداشتکار دهان و دندان با مساحت حدود 6000 متر مربع گذاشته شد و حدود 580 میلیون تومان اعتبار جهت این پروژه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تخصیص گردید. البته از سالیان قبل (1346) نیز دانشگاه جندی شاپور در صدد راه‌اندازی و احداث دانشکده دندانپزشکی بوده ولی این مهم تا سال 1365 عملی نگردید و با تصدی مسئولیت جناب آقای دکتر محمدکاظم علوی فاضل موضوع پیگیری و با احداث بهداشتکار دهان و دندان موافقت صورت گرفت. در سال 1372 احداث پروژه بهداشت کار دهان و دندان آغاز گردید و سه سال بعد از آن در سال 1375 همزمان با اخذ مجوز تأسیس دانشکده دندانپزشکی در بهمن همان سال از طریق کنکور سراسری تعداد 24 نفر دانشجو پذیرش گردید و دوره علوم پایه خود را دانشکده پزشکی آغاز نمودند به طور خلاصه تغییرات اساسی به عمل آمده در ساختمان جهت آماده‌سازی لابراتوار مرکزی، سالن فانتوم و مقدمات دندانپزشکی لابراتوار دانشجویی، سالن انتظار بیماران، ایجاد کلاس درس و تغییرات اساسی سالن‌ها جهت افزایش ظرفیت دو برابر و نیم، در مجموع این امکان را فراهم آورد تا ظرفیت نصب یونیت فانتوم و یونیت‌های درمانی بخش‌ها از سر جمع 75 عدد به 165 عدد تغییر یابد. همچنین اجرای سایت‌های گاز، برق، پمپ فشار قوی جهت آب پمپ هوای فشرده، مخابرات، نیز پیگیری، اجرا و به بهره‌برداری رسیده است. در همین راستا با جذب اعتبار داخل استانی و اعتبارات جاری و ملی تجهیزات لازم خریداری، نصب و راه‌اندازی گردید و با هماهنگی برنامه‌های آموزشی و چگونگی اجرای آن پس از بررسی‌های لازم و طی ساعت‌ها بحث و مشاوره به طور کامل و بدون تأخیر در زمان خود به دانشجو ارائه گردید به گونه‌ای که دانشجویان پذیرفته شده دوره اول این دانشکده در بهمن ماه سال 1381 فارغ‌التحصیل گردیدند همچنین در همان زمان تعداد 25 نفر دانشجوی تکمیلی فارغ‌التحصیل گردید. شایان ذکر است در سال 80- 79 نیز دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز طی ارزیابی به عمل آمده توسط دفتر توسعه مطالعات دانشگاه (E.D.C) بالاترین رتبه کیفیت آموزشی کشور را اخذ نموده و مورد تشویق مقامات وزارت محترم مشاور وزیر نیز گردیده است. همچنین این دانشکده در بدو تأسیس فاقد هر گونه ردیف سازمانی مصوب و یا نیروی لازم بوده و طی این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده و منطبق بر نیاز هر سال پس از پیگیری‌های انجام شده موفق به اخذ و پذیرش نیروهای لازم و تربیت آن‌ها گردیده است تا بتواند سرویس‌دهی آموزشی، درمانی- پژوهشی و پشتیبانی مورد نیاز را نیز ارائه دهد. لذا با تلاش‌های به عمل آمده از طرف مدیریت این دانشکده، دانشگاه و همکاری جدی دبیر محترم شورای آموزشی دندانپزشکی توسط شورای گسترش دانشگاه‌هها و مراکز آموزشی و تخصصی موفق به اخذ چارت سازمانی و تصویب 12 گروه آموزشی دندانپزشکی جهت تربیت دانشجو در دوره دکترای حرفه‌ای دندانپزشکی کشور نائل آمده است. همچنین با پذیرش شورای محترم گسترش مصوبه دیگری اخذ گردید که دانشکده‌های دندانپزشکی طی آن مصوبه در زمره مراکز آموزشی و درمانی قرار گرفت و به این وسیله سطح اعتبارات لازم برای اداره این دانشکده‌ها بالا رفت. شایان ذکر است این دانشکده در سال 1382 و در ارزیابی و رتبه‌بندی دانشکده‌های دندانپزشکی كشور رتبه پنجم كشوري را به خود اختصاص داد كه جا دارد از زحمات معاون محترم آموزشي وقت دانشگاه نيز در حصول اين موفقيت بزرگ ياد نمائيم. در حال حاضر قريب به ٣ دوره ورودي از اين دانشكده فارغ التحصيل گرديده است. در پايان افزودني است كه دانشگاه علوم پزشكي اهواز در طرح جامع خود زميني به منظور احداث طرح تكيملي اين دانشكده با زير بناي ٨٠٠٠ متر مربع در جوف اين دانشكده در نظر گرفته است.

آزمايشگاه‌ها و لابراتوارها :

      آزمایشگاه‌هاي داراي فضاي فيزيكي مستقل: بافت‌شناسي دهان و دندان، آسيب‌شناسي دهان و فك

      لابراتوارهاي داراي فضاي فيزيكي مستقل: لابراتوار آناتومي، فانتوم پروتز پارسيل و كامل، فانتوم ترميمي، فانتوم پروتز دنداني ثابت و فانتوم اندودنتيكس، لابراتوار پروتزهاي دنداني ثابت، لابراتوار پروتزهاي دنداني متحرك، لابراتوار تودنتيكس، لابراتوار دندانپزشكي كودكان.

      دانشكده بهداشت:

      دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي اهواز تا سال ١٣٧٢ به عنوان يك گروه آموزشي با داشتن سه رشته‌ی بهداشت خانواده، مبارزه با بيماري‌ها و بهداشت محيط درمقطع كارداني در زيرمجموعه دانشكده پيراپزشكي محسوب مي‌گرديد. مجوز تأسيس دانشكده در تيرماه سال ١٣٧٢ با راه اندازي سه گروه آموزشي محيط- حرفه اي- بهداشت عمومي- صادر گرديد و سپس مجوز گروه آمار و و اپيدميولوژي سال بعد گرفته شد. درحال حاضر دانشجويان در مقاطع كارداني و كارشناسي رشته‌هاي محيط، حرفه‌اي، عمومي در دوره‌هاي شبانه و روزانه مشغول به تحصيل مي‌باشند. درحال حاضر ٤ نفر از همكاران هيئت علمي در دوره دكترا در خارج از كشور و سه نفر نيز در داخل كشور مشغول به تحصيل شده‌اند و از اساتيد (آقاي مهندس حجت) يك نفر بازنشسته گرديده‌اند. درحال حاضر حدود: ١٠ آزمايشگاه مختلف در دانشكده فعال مي‌باشند كه علاوه بر انجام كارهاي آموزشي به ارائه خدمات به ارگان‌هاي متقاضي مشغول مي‌باشند. دانشكده علاوه بر ارتباط با اينترنت داراي كتابخانه با حدود ١٣٠٠ جلد كتاب و واحد كامپيوتر و سايت مخصوص اعضاي هيئت علمي به طور موقت در ضلع شمالي دانشگاه واقع كه تا سال آينده به ساختمان اصلي خود انتقال خواهد يافت. (درحال حاضر ترم دوم سال تحصيلي 83- 82 مي‌باشد.)

دانشكده توانبخشي:

      دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي اهواز از سال ١٣٥٤ هم‌زمان با تأسيس اولين دانشكده‌هاي توانبخشي در كشور، تحت عنوان مركز فيزيوتراپي دانشگاه جندي شاپور، كار خود را با پذيرش ٩ دانشجو در مقطع كارشناسي رشته فيزيوتراپي با سه نفر كادر آموزشي آغاز نمود كه تا سال ١٣٥٨ ادامه يافت. پس از آن در فاصله زماني سال‌هاي 1364- 1358 به دليل انقلاب فرهنگي و فقدان كادر آموزشي لازم پذيرش دانشجو متوقف گرديد اما هم‌زمان با توسعه جهاني رشته‌هاي علوم توانبخشي و نگرش نوين به امر درمان بيماري‏ها علاوه بر اين وقوع جنگ تحميلي و درگيري مستقيم استان خوزستان با جنگ لزوم تربيت نيروهاي متخصص در زمينه توانبخشي به ويژه فيزيوتراپي را ايجاد نمود از اين رو از سال ١٣٦٤ پذيرش دانشجو مجدداً آغاز گرديد. اين دانشكده تا سال ١٣٦٤ زير نظر دانشكده پزشكي اداره مي‌شد و از سال ١٣٦٧ به عنوان دانشكده توانبخشي به طور مستقل فعاليت خود را ادامه دا د. محل قبلي دانشكده ساختماني استيجاري در حوالي بيمارستان جندي‏شاپور بود كه از سال ١٣٥٨ به محل فعلي واقع در امانيه انتقال يافت. در سال ١٣٨١ متعاقب تلاش مستمر گروه فيزيوتراپي و ايجاد زمينه‌هاي لازم شامل راه‌اندازي و تجهيز آزمايشگاه‌ها، توسعه امكانات آموزشي، غني‌سازي كتابخانه و ارتقاء كمي و كيفي اعضاء هيئت علمي، مقطع كارشناسي ارشد فيزيوتراپي نيز راه‌اندازي شده است كه از سال تحصيلي ١٣٨٣- ١٣٨٢ پذيرش دانشجو در اين مقطع آغاز مي‌گردد، ضمن آنكه با تلاش مديريت وقت و فراهم نمودن بسترهاي لازم موافقت تأسيس رشته گفتار درماني در سال ١٣٨٢ از بورد توانبخشي اخذ گرديد. هم اكنون ١٢ عضو هيئت علمي (سه نفر استاديار و ٧ نفر مربي- ١٠ عضو هيئت علمي گروه فيزيوتراپي و ٢ نفر كارشناس ارشد گفتار درماني- اعضاء هيئت علمي گروه آموزشي گفتار درماني) در اين دانشكده اشتغال دارند.

دانشكده پرستاري و مامايي اهواز:

      دانشكده پرستاري و مامايي اهواز در مهر ماه ١٣٤٧ با پذيرش ٢٠ نفر دانشجوي پرستاري و تحت عنوان آموزشگاه عالي پرستاري زير نظر دانشكده پزشكي شروع به كار نمود كه پس از طي يك دوره سه ساله به فارغ التحصيلان مدرك معادل ليسانس اعطاء مي‌گرديد. در سال ١٣٥٠ دوره سه ساله به چهار ساله تبديل و ٣٠ دانشجو در مقطع كارشناس پرستاري پذيرش گرديد. در سال ١٣٥٢ به دليل نياز مبرم بيمارستان به نيروي پرستاري آموزش ديده: پذيرش دانشجو به صورت آموزش ضمن خدمت صورت گرفت كه پس از ٦ سال آموزش ضمن خدمت در آموزشگاه‌هاي پرستاري در بيمارستان امام(ره) و گلستان با مدرك ليسانس فارغ‌التحصيل شدند. در زمان بازگشايي دانشگاه در سال ١٣٦٢ پذيرش دانشجو در مقطع كارداني پرستاري و مامايي منحصراً از طريق دانشگاه و بهداري گزينش و پذيرش مي‌شد. در سال ١٣٦٥ با تأسيس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و الحاق آموزش علوم پزشكي به اين وزارت اين آموزشگاه با آموزشگاه پرستاري بهداري ادغام و رسماً با عنوان دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي اهواز به تربيت دانشجو در رشته‌هاي پرستاري، مامايي و تكنيسين اتاق عمل به كار خود ادامه داد. تربيت دانشجو در رشته پرستاري در مقطع كارداني (از سال ١٣٦٢ لغايت ١٣٦٦) كار شناس ناپيوسته (از سال ١٣٧٢) و كارشناس پيوسته از سال ١٣٤٧ صورت گرفت و تربيت دانشجو در رشته مامايي در مقطع كارداني (از سال ١٣٦٥ لغايت ١٣٧٤)، كارشناس ناپيوسته از سال ١٣٦٨ و كارشناس پيوسته از سال ١٣٦٧ صورت گرفت و تربيت دانشجو در رشته تكنيسن اتاق عمل از سال ١٣٦٧ آغاز گرديد. آموزش تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناس ارشد پرستاري با گرايش‌هاي آموزش داخلي جراحي، كودكان و روان پرستاري و در مقطع كارشناسي ارشد مامايي با گرايشهاي آموزش بهداشت مادر و كودك و مامايي از سال ١٣٧٢ آغاز گرديد. همچنين اين دانشكده از سال ١٣٧٠ اقدام به تربيت دانشجو در واحد شبانه در مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته پرستاري و مامايي نموده است.

آزمايشگاه‌ها :

      در دانشكده پرستاري مامايي: skill lab

      در دانشكده علوم پايه: تشريح، بافت‌شناسي و سلول‌شناسي، ايمني‌شناسي

      در دانشكده پزشكي: بيوشيمي، فيزيولوژي، انگل‌شناسي، ميكروب‌شناسي

دانشكده پرستاري آبادان:

      اين دانشكده يكي از هشت دانشكده دانشگاه علوم پزشكي اهواز است كه بازگشايي آن در پنجاهمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور مورخ 17/12/70 تصويب رسيده است. قبل از بازگشايي از سال ١٣٤٨ به عنوان آموزشكده بهياري مشغول فعاليت بوده است .در سال ١٣٧١ فعاليت آموزشي دانشكده با پذيرش ٥٥ دانشجوي دختر در مقطع كارشناسي پيوسته پرستاري روزانه آغاز شد. از بهمن ٧٢ دوره‏ی شبانه در مقطع كارشناسي پيوسته و از بهمن ٧٩ نيز دوره‏ی روزانه در مقطع كارشناسي ناپيوسته به آمار دانشكده افزوده شده است.

آزمايشگاه‌ها :

      در دانشكده پرستاري و مامايي: بيوشيمي، فيزيولوژي، ميكروب‌شناسي، انگل‌شناسي، ايمني‌شناسي

دانشكده پزشكي:

      تأسيس اين دانشكده در سال ١٣٢٨ تصويب شد. در سال ١٣٣٦ به محل كنوني دانشكده ادبيات و زبان‏هاي خارجي دانشگاه شهيد چمران اهواز منتقل گرديد و به نام دانشكده پزشكي جندي‏شاپور نام‏گذاري شد. مقطع علوم پايه با كمك استادان دانشگاه توبينگن آلمان و مقطع باليني در مركز پزشكي فيروزگر و تحت نظارت استادان دانشگاه تهران برگزار مي‌شد. دانشكده پزشكي كنوني در سال ١٣٤٨ آماده بهره‌برداري شد.

آزمايشگاه‌ها:

      آسيب‌شناسي، آناتومي، انگل‌شناسي، ايمني‌شناسي، بافت‌شناسي، بيوشيمي، فيزيك پزشكي، فيزيولوژي، قارچ‌شناسي، ميكروب‌شناسي، ويروس‌شناسي

دانشكده داروسازي:

      گروه داروسازي در سال ١٣٥٤ در دانشكده تكنولوژي پزشكي اهواز تا مقطع كارشناسي تاسيس شد. در سال ١٣٦١ با تغيير مقطع به دكتري حرفه‌اي تبديل شد و در سال ١٣٦٥ به ساختمان فعلي دانشكده‏ی داروسازي منتقل شد. از آن سال تا كنون، دانشجويان اين دانشكده در مقطع دكتري حرفه‌اي مشغول تحصيل هستند.

آزمايشگاهها:

      شيمي عمومي با شيمي تجزيه، شيمي آلي و شيمي دارويي، روش‌هاي تجزيه دستگاهي، كنترل فيزيكي و شيميايي با شيمي دارويي، سم‌شناسي، فارماكولوژي، مفردات پزشكي، گياهان دارويي، اشكال دارويي، داروسازي صنعتي، كنترل ميكروبي، بيوتكنولوژي، هرباريوم

 منبع : گزینه 2

پاسخ دهید