جوانان دغدغه مند محصور در دانشگاه

طی هفته گذشته با نزدیک به پانزده نفر از دانشجویان کارشناسی، ارشد و دکتری که برای عضویت در مرکز مطالعات رزومه فرستاده بودند مصاحبه کردم.

خیلی بچه های با انگیزه و دغدغه مندی بودند که عمدتا از فاصله ی میان دروس دانشگاهی و مسایل کشور ناراضی بوده و آمده بودند تا با فعالیت در مرکز مطالعات این فاصله را پوشش دهند و برای خدمت به جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف اقتصادی کمک کنند.

اگر مسوولیت های بیرون از دانشگاهم نبود، بیست و چهار ساعته در دانشگاه می ماندم و برای کشف و جهت دهی این دوستان دغدغه مند تلاش می کردم.

اطلاعیه های محدودی در دانشگاه جهت عضوگیری منتشر شد و با این وجود این تعداد برای مصاحبه آمدند که حتم دارم اگر بیشتر تلاش می کردیم چندین برابر این افراد را پیدا می کردیم اما چه کنیم که وقت و منابعمان محدود است.

دانشگاهی که به مسایل روز کشور نپردازد و به جای حل آن، توانش را بر گسترش توهماتی که معلوم نیست به درد چه کسی می خورد بگذراد دانشگاه نیست …

 

پاسخ دهید