برای برنامه‌ریزی‌های خود ایستگاه جبرانی بگذارید

 

برای برنامه‌ریزی‌های خود ایستگاه جبرانی بگذارید

گاهی ممکن است به‌خوبی برنامه‌ریزی کنید اما اتفاقاتی که از قبل پیش‌بینی نکرده‌اید باعث می‌شود از برنامه‌ریزی خود عقب بمانید.

هنگام برنامه‌ریزی سعی کنید زمان‌هایی را به عنوان ایستگاه جبرانی قرار دهید تا در صورتی که از برنامه عقب ماندید فرصتی برای جبران داشته باشید. در صورتی که مطابق برنامه‌ریزی خود پیش رفته باشید، می‌توانید از این ایستگاه‌ها برای مرور و حل تمرین از مباحثی که فکر می‌کنید نیاز به مطالعه‌ی بیش‌تر دارند استفاده کنید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید