اعمال زمان در حل سؤال

 

اعمال زمان در حل سؤال

تنظیم وقت در جلسه‌ی آزمون اهمیت بسیاری دارد. در فرصت باقی‌مانده هنگامی که در منزل تست حل می‌کنید حتماً زمان را در نظر بگیرید.

1) به هر درس در زمان خودش پاسخ دهید و وقت درسی را به درس دیگر ندهید. اگر وقت یک درس تمام شده بود و هنوز به تمام سؤال‌های آن درس پاسخ نداده بودید به سراغ درس بعد بروید و در آخر اگر وقت اضافه داشتید آن‌ها را حل کنید.

2) حتی اگر سؤالی را بلد هستید ولی برای حل فرصت کافی ندارید بدون وسواس از آن بگذرید.

3) برای درسی که فرصت کم دارید یا تسلط کافی ندارید فقط به دنبال سؤال‌هایی باشید که مطمئناً می‌توانید به جواب درست برسید.

منبع: kanoon.ir

پاسخ دهید