کارنامه رتبه های برتر ریاضی 93

رتبه های برتر کانون در کنکور 93

لیست نفرات برتر گروه آزمایشی ریاضی کنکور 93
1

کشوری

یاسمن سعیدی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :72
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8604
9

کشوری

امیر نوری پور
از آمل
رتبه کشوری در رشته ریاضی :9
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :2
تعداد آزمون:70
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8479
2

کشوری

نگین یغمایی
از تهران
رتبه کشوری در رشته ریاضی :2
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :2
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :9
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8474
10

کشوری

مهدی بخشی
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی :10
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :8
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8458
1

ايثارگران

علی فلاح
از ساري

رتبه در ايثارگران رشته ریاضی :1
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8416

3

کشوری

صدرا صفادوست
از تبريز
رتبه کشوری در رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :3
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8401
7

کشوری

مهسا خوش نما
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :7
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8397
7

منطقه 2

محمدکاظم میدانی
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :7
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :4
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8394

5

منطقه 2

سینا اکبری
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :7
تعداد آزمون:39
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8381

35

منطقه 1

علی شیخی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :35
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8307

6

کشوری

سپند فرقدانی چهارسوقی
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :6
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :310
تعداد آزمون:33
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8304
4

کشوری

شایان نیک کار
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :259
تعداد آزمون:37
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8285
58

منطقه 1

حمیدرضا طالع قمر
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :58
تعداد آزمون:6
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8274

4

منطقه 2

حجت کرمی
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :23
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8266

17

منطقه 1

آرش موسمی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :17
تعداد آزمون:11
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8249

19

منطقه 1

فرزاد پورکمالی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :19
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :293
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8242

6

منطقه 2

محمدصالح دهقانپور
از قم

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :6
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8234

21

منطقه 2

پریا پیرکندی
از شهريار

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :21
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :477
تعداد آزمون:58
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8230

10

منطقه 1

امیرحسین خانی
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :10
تعداد آزمون:18
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8223

12

منطقه 1

نگار محمدی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :12
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8218

38

منطقه 1

امیرحسین صالحی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :38
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :165
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8216

25

منطقه 1

محمد یونسی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :25
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :97
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8211

36

منطقه 2

آریان احمدپور
از ساري

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :36
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8208

10

منطقه 2

محمدجواد اسلامی بیدگلی
از كاشان

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :10
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :60
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8203

17

منطقه 2

نیما عبداله پور
از قائم شهر

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :17
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :257
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8199

9

منطقه 1

امیر حسین عارفی پور
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :9
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8188

5

کشوری

امید چهره گشا
از اصفهان
رتبه کشوری در رشته ریاضی :5
رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :5
تعداد آزمون:46
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8183
12

منطقه 2

محمد نوروزی
از مرند

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :12
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8180

37

منطقه 1

محمدمعین گلچین
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :37
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :25
تعداد آزمون:68
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8174

84

منطقه 1

صفا غروی رودسری
از مشهد

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :84
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8165

28

منطقه 1

سیدعلی متقی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :28
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :30
تعداد آزمون:26
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8162

29

منطقه 1

علیرضا محمدی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :29
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :300
تعداد آزمون:16
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8140

15

منطقه 2

فروغ حبیب الهی ساعتلو
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :15
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :4
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :1
تعداد آزمون:23
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8139

23

منطقه 1

محمدرضا حیدری
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :23
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8138

43

منطقه 1

سیدمحمد صفوی همامی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :43
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :92
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8133

3

منطقه 2

حامد چوقادی
از شهرضا

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :3
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :171
تعداد آزمون:45
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8123

13

منطقه 2

کیهان الوندی پور
از قائم شهر

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :13
تعداد آزمون:35
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8112

16

منطقه 2

شفیع بهمن
از بجنورد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :16
تعداد آزمون:67
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:8107

48

منطقه 2

ثنا شاه اویسی
از سنندج

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :48
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8094

13

منطقه 1

زهرا نقدآبادی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :13
رتبه کشوری در رشته منحصرا زبان :7
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :5
تعداد آزمون:7
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8091

1

منطقه 3

وحید رستم خانی
از خدابنده

رتبه در منطقه 3 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 3 رشته منحصرا زبان :3
تعداد آزمون:84
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:8091

8

کشوری

میعاد لقایی
از بابلسر
رتبه کشوری در رشته ریاضی :8
رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :1
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :40
تعداد آزمون:49
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8055
11

منطقه 2

منذر سباتی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :11
تعداد آزمون:29
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8045

78

منطقه 2

امیر حسینیان
از اراك

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :78
تعداد آزمون:114
سابقه کانونی:6سال
میانگین تراز کانونی:8038

16

منطقه 1

پرهام دوامی
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :16
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :282
تعداد آزمون:5
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8036

33

منطقه 2

علیرضا شریف زاده کرمانی
از كرمان

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :33
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8013

37

منطقه 2

محمدهادی سالاری
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :37
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8011

33

منطقه 1

عرفان حسینی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :33
تعداد آزمون:19
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:8007

48

منطقه 1

امیرعلی صادقی فرشی
از تبريز

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :48
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :93
تعداد آزمون:52
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:8003

50

منطقه 1

هادی معین نیا
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :50
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:8002

93

منطقه 1

بهراد سعیدی سقز
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :93
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7994

170

منطقه 2

مهشید قاسمی
از شهركرد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :170
تعداد آزمون:24
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7994

18

منطقه 2

حسن بورقان فراهانی
از اهواز

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :18
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :31
تعداد آزمون:31
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7993

69

منطقه 2

غزاله محمدعلی نژاد
از اروميه

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :69
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :134
تعداد آزمون:53
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7988

22

منطقه 2

علیرضا ناییجی
از آمل

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :22
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :373
تعداد آزمون:56
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7987

77

منطقه 1

سیدمحمد سیدموسوی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :77
تعداد آزمون:2
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7975

65

منطقه 1

حمیدرضا کبیر سلطانی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :65
تعداد آزمون:25
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7971

122

منطقه 2

نگین مجیدی
از زنجان

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :122
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :106
تعداد آزمون:86
سابقه کانونی:4سال
میانگین تراز کانونی:7968

112

منطقه 2

بهنام رضایی
از كرمانشاه

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :112
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :99
تعداد آزمون:103
سابقه کانونی:5سال
میانگین تراز کانونی:7962

59

منطقه 1

بصیر برهانی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :59
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :397
تعداد آزمون:12
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7955

124

منطقه 1

علیرضا مصباح
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :124
تعداد آزمون:32
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7951

49

منطقه 2

پرند اکبری
از كرج

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :49
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :21
تعداد آزمون:30
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7946

24

منطقه 1

علی رضا نجاری
از شيراز

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :24
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :172
تعداد آزمون:61
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7943

34

منطقه 2

سید ماهان ابراهیمی
از ساري

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :34
رتبه در منطقه 2 رشته منحصرا زبان :67
تعداد آزمون:40
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7942

60

منطقه 1

فرناز خدامی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :60
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :452
تعداد آزمون:41
سابقه کانونی:3سال
میانگین تراز کانونی:7941

86

منطقه 1

ایلیا چینی فروشان
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :86
تعداد آزمون:3
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7935

24

منطقه 2

مازیار کریمی مریدانی
از لاهيجان

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :24
تعداد آزمون:135
سابقه کانونی:8سال
میانگین تراز کانونی:7932

78

منطقه 1

مهشید سادات منصوری
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :78
رتبه در منطقه 1 رشته منحصرا زبان :316
تعداد آزمون:44
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7931

28

منطقه 2

مهدیه قانع عزآبادی
از يزد

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :28
تعداد آزمون:22
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7925

250

منطقه 1

سبحان بهرامی زادگان
از اصفهان

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :250
تعداد آزمون:28
سابقه کانونی:2سال
میانگین تراز کانونی:7921

145

منطقه 1

افرا امینی
از تهران

رتبه در منطقه 1 رشته ریاضی :145
تعداد آزمون:14
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:7914

26

منطقه 2

سارا باقری
از بندرعباس

رتبه در منطقه 2 رشته ریاضی :26
تعداد آزمون:20
سابقه کانونی:1سال
میانگین تراز کانونی:79

پاسخ دهید