آرشیو دیپلماسی و سازمانهای بین المللی

مواد امتحانی آزمون کارشناسی ارشد رشته دیپلماسی و سازمان بین المللی

–          زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2)

–          مبانی علم سیاست (ضریب 1)

–          اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (ضریب 2)

–          حقوق بین الملل عمومی (ضریب 2)

–          سازمان های بین المللی (ضریب 2)

–          تاریخ روابط بین الملل (ضریب 2)

–          تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا امروز (ضریب 2)

پاسخ دهید